MỤC TIÊU HỌC TẬP MỘT NĂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU HỌC TẬP MỘT NĂM by Mind Map: MỤC TIÊU HỌC TẬP MỘT NĂM

1. THỰC HÀNH LÀM BÀI TẬP

1.1. PHƯƠNG PHÁP 2H

1.1.1. TẬP TRUNG NGHE GIẢNG

1.1.2. TẮT LOA CỦA LAPTOP, VÀ ĐỂ ĐIỆN THOẠI TRONG PHÒNG

1.1.3. DANH SÁCH CÁC BÀI TẬP CẦN LÀM

1.1.4. TẬP TRUNG LÀM TỪNG CÔNG VIỆC MỘT

2. SÁCH GIÁO KHOA

3. TÀI LIỆU THƯ VIỆN

4. CHUẨN BỊ LAPTOP, TÀI LIỆU VÀ VIẾT

4.1. CÁC BƯỚC VÀ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THUYẾ TRÌNH

4.2. SỬ DỤNG LAPTOP ĐỂ LÀM PP THUYẾT TRÌNH

5. MÔN LUẬT VÀ KHỞI NGHIỆP

5.1. MỤC TIÊU

5.1.1. NẮM VỮNG KIẾN THỨC

5.1.2. ĐẶT ĐƯỢC ĐIỂM B

5.2. KẾ HOẠCH

5.2.1. MÔN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TÌM VIỆC

5.2.1.1. MỤC TIÊU

5.2.1.1.1. NẮM VỮNG KIẾM THỨC

5.2.1.1.2. ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM B+

5.2.1.2. KẾ HOẠCH

5.2.1.2.1. GHI CHÚ NỘI DUNG CHÍNH

5.2.1.2.2. THAM KHẢO TÀI LIỆU

6. HỌC KÌ 1B (2021)

7. HỌC KÌ 2A (2022)

8. HỌC KÌ 2B (2022)

9. HỌC KÌ 1A (2022)

10. HỌC KÌ 1B (2022)

11. HOÀN THÀNH TÍN CHỈ TIN HỌC

12. HOÀN THÀNH TÍN CHỈ NGOẠI NGỮ

13. TRANG BỊ CÁC KỈ NĂNG MỀM