Xã hội phong kiến Châu Âu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xã hội phong kiến Châu Âu by Mind Map: Xã hội phong kiến Châu Âu

1. Lãnh Địa phong kiến

2. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

3. Thành thị trung đại

3.1. Hoàn cảnh lịch sử

3.1.1. Cuối thế kỉ V,người Giec-man xâm chiếm đất đai của người Rô-ma

3.1.1.1. Thành lập nên các quốc gia phong kiến

3.2. Sự biến đổi trong xã hội

4. Những cuộc phát triển địa lí