CÁC GIAI CẤP TRỌNG XÃ HỘI VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC GIAI CẤP TRỌNG XÃ HỘI VIỆT NAM by Mind Map: CÁC GIAI CẤP TRỌNG XÃ  HỘI VIỆT NAM

1. Giai cấp tư sản

1.1. Tư sản mại bản

1.1.1. có quyền lợi gắn với đế quốc => cấu kết chặt chẽ với chúng và trở thành đối tượng Cách mạng

1.2. Tư sản dân tộc

1.2.1. có tinh thần Cách mạng và dân tộc

2. Giai cấp nông dân

2.1. bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất , bần cùng, không lối thoát

2.2. lực lượng tham gia: nông dân (to lớn)

2.3. mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai hết sức gay gắt

3. Giai cấp phong kiến địa chủ

3.1. tiếp tục phát triển

3.2. lực lượng tham gia : một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ

3.3. chống thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai

4. Giai cấp tiểu tư sản

4.1. phát triển nhanh về số lượng

4.2. lực lượng tham gia: học sinh, sinh viên, tri thức

4.3. Sensor with the time and tha thiết bị canh tân nước, đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc

5. Giai cấp công nhân Việt Nam

5.1. ngày càng phát triển

5.2. gắn bó với nông dân

5.3. lực lượng tham gia: công nhân Việt Nam

5.4. trở thành lực lượng tiên phong