Етносоціологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етносоціологія by Mind Map: Етносоціологія

1. Визначення

1.1. Етносоціологія – це галузь соціології, що досліджує сутність, функції різних етносів з метою виявлення загальних закономірностей та їх взаємодію. Як наукова дисципліна, вона існує на стику соціології, етнографії та історії.

2. Предмет її

2.1. взаємозв'язок загальних соціальних явищ і процесів з явищами та процесами етнічними.

3. Об'єкт

3.1. особливості етнічних виявів соціального

4. Проблеми які вона досліджує

4.1. етнічна зумовленість характерних рис культури та побуту соціальних спільнот

4.2. етнічні впливи на формування ціннісних орієнтацій;

4.3. зв'язок національних чинників із особливостями соціальної структури, міграційної і трудової мобільності, урбанізації тощо

4.4. соціальна детермінованість національної самосвідомості, міжнаціональних відносин

4.5. сутність міжнаціональних конфліктів; етномовні процеси (білінгвізм тощо)

5. Ознаки етносу

5.1. Історично-географічне положення.

5.2. Раса.

5.3. Мова.

5.4. Культура.

5.5. Побут.

5.6. Релігія.

5.7. Цінності.

5.8. Традиції.

5.9. Фольклор.

5.10. Національна кухня.

5.11. Література.

5.12. Музика.

5.13. Менталітет.

6. Історичні етапи розвитку етносу

6.1. Рід (об’єднання кровних родичів)

6.2. Плем’я (об’єднання родів)

6.3. Народність (об’єднання племен)

6.4. Нація (об’єднання народностей)

6.5. Народ (населення країни)

7. Основні тенденції

7.1. 1. Диференціація (розвиток нац. самодіяльності)

7.2. 2. Інтеграція (прагнення до об’єднання в середині нації)

8. Причини національних конфліктів:

8.1. мовні,

8.2. територіальні,

8.3. за відродження культури

8.4. самовизначення нації,

8.5. створення власної держави

9. Основні типи конфліктів

9.1. соціально-економічні,

9.2. культурно-мовні,

9.3. територіально- статусні,

9.4. сепаратистські.