เศษส่วน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เศษส่วน by Mind Map: เศษส่วน

1. บวก / ลบ

1.1. ทำส่วนให้เท่ากัน

1.1.1. 1/3 + 1/4

1.1.1.1. (1*4)/(3*4) + (1*3)/(4*3) = 4/12+3/12

1.1.2. 3+1/3

1.1.2.1. (3*3)/(1*3)+1/3 = 9/3 + 1/3

1.2. แปลงให้เป็นเศาส่วนก่อน

1.2.1. 3 1/3+1/3

1.2.1.1. 10/3 + 1/3

2. Format

2.1. เศษส่วนอย่างต่ำ

2.1.1. 1/3

2.2. เศษส่วนคละ

2.2.1. 3 1/3

2.3. เศษส่วนเกิน

2.3.1. 10/3

2.4. แปลงจำนวนคละ

2.4.1. 3 1/3 =10/3= (3*3+1)/3

2.5. แปลงฐาน

2.5.1. คูณบน คูณล่าง ใช้ได้

2.5.1.1. 1/3=(1*2)/(3*2)

2.5.2. บวกบน บวกล่าง ใช้ไม่ได้

2.5.2.1. 3 1/3 # (1+2)/(3+2)

3. คูณและหาร

3.1. คูณ

3.1.1. เศษส่วน x เศษส่วน

3.1.1.1. (เศษ x เศษ) / (ส่วน x ส่วน)

3.1.1.1.1. 1/3 x 1/4 = (1x1)/(3x4)

3.1.2. จำนวนเต็ม x เศษส่วน

3.1.2.1. (จำนวนเต็ม x เศษ) / ส่วน

3.1.2.1.1. 3*1/3

3.1.3. จำนวนเต็ม x จำนวนคละ

3.1.3.1. 3 * 2 1/3

3.1.3.1.1. 3 x (2x3+1)/3 = 3 x 7/3

3.2. หาร

3.2.1. เปลี่ยน หาร เป็น คูณ และ กลับเศษส่วน

3.2.1.1. 3 % 1/3

3.2.1.1.1. 3x3/1

3.2.1.2. 1/3 % 1/4

3.2.1.2.1. 1/3 x 4/1