Danh Sách Sản Phẩm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danh Sách Sản Phẩm by Mind Map: Danh Sách Sản Phẩm

1. Thêm Sản Phẩm

1.1. Validate dữ liệu

1.1.1. Basic flow

1.1.1.1. Nhập đầy đủ thông tin

1.1.1.2. Nhập không đủ thông tin

1.1.2. Altemative flow

1.1.2.1. Tên sản phẩm

1.1.2.1.1. Not null

1.1.2.1.2. nhập 1 ký tự

1.1.2.1.3. nhập ký tự đặc biệt

1.1.2.1.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.1.5. nhập 30 ký tự

1.1.2.1.6. nhập 100 ký tự

1.1.2.1.7. nhập số

1.1.2.2. Thuộc loại

1.1.2.2.1. not null

1.1.2.2.2. nhập ký tự đặc biệt

1.1.2.2.3. nhập 1 ký tự

1.1.2.2.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.2.5. nhập 30 ký tự

1.1.2.2.6. nhập 100 ký tự

1.1.2.2.7. nhập số

1.1.2.3. Giá

1.1.2.3.1. not null

1.1.2.3.2. nhập số

1.1.2.3.3. nhập ký tự đặc biệt

1.1.2.3.4. nhập 1 ký tự

1.1.2.3.5. nhập 10 ký tự

1.1.2.3.6. nhập 100 ký tự

1.1.2.4. Trạng thái

1.1.2.4.1. not null

1.1.2.4.2. nhập ky tự đặc biệt

1.1.2.4.3. nhập 1 ký tự

1.1.2.4.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.4.5. nhập 100 ký tự

1.1.2.4.6. nhập 150 ký tự

1.1.2.4.7. nhập số

1.1.2.5. Content

1.1.2.5.1. not null

1.1.2.5.2. nhập ky tự đặc biệt

1.1.2.5.3. nhập 1 ký tự

1.1.2.5.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.5.5. nhập 100 ký tự

1.1.2.5.6. nhập 150 ký tự

1.1.2.5.7. nhập số

1.1.2.6. Hình ảnh

1.1.2.6.1. not null

1.1.2.6.2. add images

1.1.2.7. Giảm giá

1.1.2.7.1. not null

1.1.2.7.2. nhập ky tự đặc biệt

1.1.2.7.3. nhập 1 ký tự

1.1.2.7.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.7.5. nhập 100 ký tự

1.1.2.7.6. nhập số

1.1.2.8. Khuyến mãi

1.1.2.8.1. not null

1.1.2.8.2. nhập ky tự đặc biệt

1.1.2.8.3. nhập 1 ký tự

1.1.2.8.4. nhập 10 ký tự

1.1.2.8.5. nhập 100 ký tự

1.1.2.8.6. nhập số

1.2. quy trình nghiệp vụ

1.2.1. Người dùng bấm vào thêm sản phẩm 1 popup hiện ra và người dùng thêm data vào các dòng rồi bấm [thêm] popup biến mất csdl thay đổi

1.2.2. người dùng bấm quay lại , popup biến mất và trang trở về trang danh sách sản phẩm

2. Xóa Sản Phẩm

2.1. Người dùng bấm vào nút [Xóa] một popup hiện ra "bạn có chắc muốn xóa" người dùng chọn [ok] popup biến mất và csdl thay đổi

2.2. Người dùng bấm vào nút [Xóa] một popup hiện ra "bạn có chắc muốn xóa" người dùng chọn [hủy] popup biến mất và csdl không thay đổi

3. Sửa Sản Phẩm

3.1. Validate dữ liệu

3.1.1. Basic flow

3.1.1.1. Nhập đầy đủ thông tin

3.1.1.2. Nhập không đủ thông tin

3.1.2. Altemative flow

3.1.2.1. Tên sản phẩm

3.1.2.1.1. Not null

3.1.2.1.2. nhập 1 ký tự

3.1.2.1.3. nhập ký tự đặc biệt

3.1.2.1.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.1.5. nhập 30 ký tự

3.1.2.1.6. nhập 100 ký tự

3.1.2.1.7. nhập số

3.1.2.2. Thuộc loại

3.1.2.2.1. not null

3.1.2.2.2. nhập ký tự đặc biệt

3.1.2.2.3. nhập 1 ký tự

3.1.2.2.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.2.5. nhập 30 ký tự

3.1.2.2.6. nhập 100 ký tự

3.1.2.2.7. nhập số

3.1.2.3. Giá

3.1.2.3.1. not null

3.1.2.3.2. nhập số

3.1.2.3.3. nhập ký tự đặc biệt

3.1.2.3.4. nhập 1 ký tự

3.1.2.3.5. nhập 10 ký tự

3.1.2.3.6. nhập 100 ký tự

3.1.2.4. Trạng thái

3.1.2.4.1. not null

3.1.2.4.2. nhập ky tự đặc biệt

3.1.2.4.3. nhập 1 ký tự

3.1.2.4.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.4.5. nhập 100 ký tự

3.1.2.4.6. nhập 150 ký tự

3.1.2.4.7. nhập số

3.1.2.5. Content

3.1.2.5.1. not null

3.1.2.5.2. nhập ky tự đặc biệt

3.1.2.5.3. nhập 1 ký tự

3.1.2.5.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.5.5. nhập 100 ký tự

3.1.2.5.6. nhập 150 ký tự

3.1.2.5.7. nhập số

3.1.2.6. Hình ảnh

3.1.2.6.1. not null

3.1.2.6.2. add images

3.1.2.7. Giảm giá

3.1.2.7.1. not null

3.1.2.7.2. nhập ky tự đặc biệt

3.1.2.7.3. nhập 1 ký tự

3.1.2.7.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.7.5. nhập 100 ký tự

3.1.2.7.6. nhập số

3.1.2.8. Khuyến mãi

3.1.2.8.1. not null

3.1.2.8.2. nhập ky tự đặc biệt

3.1.2.8.3. nhập 1 ký tự

3.1.2.8.4. nhập 10 ký tự

3.1.2.8.5. nhập 100 ký tự

3.1.2.8.6. nhập số

3.2. quy trình nghiệp vụ

3.2.1. Người dùng cần sửa lại data bấm vào [Sửa] một popup hiện ra , người dùng thay đổi data và bấm [Lưu] popup biến mất và csdl thay đôi

3.2.2. Người dùng bấm quay lại trang chủ popup biến mất và không thay đổi csdl