Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 5 by Mind Map: CHƯƠNG 5

1. I. TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1. VAI TRÒ

1.1.1. Là Chiến lược quyết định thành công

1.1.1.1. + Là cốt lõi lâu dài

1.1.1.2. + Lực lượng vô địch

1.1.1.3. + Là điểm mẹ

1.1.1.4. + Là sức mạnh, thắng lợi

1.1.2. Là Mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu

1.1.2.1. + Không chỉ là khẩu hiệu mà là mục tiêu lâu dài

1.1.2.2. + Phải được quán triệt trong tất cả lĩnh vực

1.1.2.3. + "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ Quốc

1.1.2.4. + Là nhiệm vụ, mục tiêu của cả dân tộc

1.2. LỰC LƯỢNG

1.2.1. Chủ thể

1.2.1.1. - Toàn dân, tất cả các giai cấp,..

1.2.2. Nền tảng

1.2.2.1. - Công nhân, công dân và lao động tri óc

1.3. ĐIỀU KIỆN

1.3.1. Phải kế thừa truyền thống yêu nước, đoàn kết

1.3.2. Phải có lòng khoan dung

1.3.3. Phải có niềm tin

1.4. HÌNH THỨC, NGUYÊN TĂC

1.4.1. Mặt trận dân tộc thống nhất

1.4.1.1. Tổ chức yêu nước

1.4.1.2. Cá nhân yêu nước

1.4.1.3. Mọi người đân nước VN

1.4.2. Nguyên tắc xây dựng

1.4.2.1. Xây dựng nền tảng liên minh

1.4.2.2. Phải xuất phát từ mục tiêu yêu nước

1.4.2.3. Hiep thương dân chủ

1.4.2.4. Đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ nhau

1.5. PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG

1.5.1. Vận động quần chúng

1.5.2. Thành lập đoàn thể

1.5.3. Tổ chức quần chúng được tập hợp trong Mặt trận dân tộc thống nhất

2. TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.1. SỰ CẦN THIẾT

2.1.1. Tạo sức mạnh tổng hợp cho CM

2.1.1.1. + Sức mạnh dân tộc

2.1.1.1.1. Là yếu tố vật chất, tinh thần

2.1.1.2. + Sức mạnh thời đại

2.1.1.2.1. Là sức mạnh phong trào TG

2.1.2. Thắng lợi các mục tiệu CM thời đại

2.1.2.1. Hoaf Bình

2.1.2.2. Độc lập dân tộc

2.1.2.3. Tiến bộ xã hội

2.2. LỰC LƯỢNG

2.2.1. Các Lực Lượng

2.2.1.1. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2.2.1.2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

2.2.1.3. Các lực lượng tiến bộ

2.2.2. Hinhf thức tổ chức

2.3. NGUYÊN TẮC

2.3.1. Trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích

2.3.1.1. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2.3.1.1.1. HCM giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc

2.3.1.2. Đối với các dân tộc trên thế giới

2.3.1.2.1. HCM giương cao ngọn cờ độc lập, tự do và quyền bình đẳng

2.3.1.3. Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới

2.3.1.3.1. HCM giương cao ngọn cờ hòa bình, chống chiến tranh xâm lược

2.3.2. Trên cơ sở độc lập , tự chủ

2.3.2.1. «Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính»; «Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã».

3. III. VẬN DỤNG

3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh

3.1.1. Khơi dậy và phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế, lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội

3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh

3.2.1. Củng cố khối liên minh--> Mặt trận dân tộc thống nhất càng được mở rộng --> sức mạnh của khối đại đoàn kết to lớn hơn

3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết quốc tế