คำถามสัมภาษณ์วิทยากร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คำถามสัมภาษณ์วิทยากร by Mind Map: คำถามสัมภาษณ์วิทยากร

1. วิธีคิดคอนเทนต์

2. การเลือกคนเข้าทำงาน

3. เริ่มต้นมีการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างไรให้คนสนใจ(อดีตและปัจจุบัน)

4. ทรัพยากร

4.1. เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์

5. อุปสรรค

5.1. อุปสรรคในการทำงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

6. จุดเริ่มต้นหรืองาน

6.1. จุดเริ่มต้นของนครมีเดีย

6.2. นครมีเดีย ทำงานยังไง รับงานยังไง งานมาจากไหน

6.3. นครมีเดียยัวรับงานอยู่ไหม

6.4. มีการรักษาสมดุลระหว่างทำสื่อเพื่อสังคนกับการบริหารบริษัทนครมีเดียยังไง

6.5. ความสำเร็จของคนทำสื่อเพื่อสังคมกับทำสื่อเพื่อธุรกิจเป็นแบบเดียวกันไหม

6.6. แล้วพี่เชษฐ์คิดว่าตัวเองเป็นสื่อประเภทไหน

6.7. การแบ่งงานในทีม

6.8. การบริหารงบประมาณของนครมีเดีย

7. อนาคต

7.1. พัฒนาหรือปรับปรุงไปในทิศทางใดบ้าง

7.2. ช่องทางติดตามหลักในปัจจุบัน

8. จุดแตกต่าง

8.1. จุดเด่นที่แตกต่างจากสายอาชีพเดียวกัน

8.1.1. สไตล์

8.1.2. คอนเทนต์

8.1.3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

9. จุดต้องระวัง

9.1. ท่าทีที่ต้องเข้าไปทำงานกับชาวบ้านหรือชุมชน

10. การบริหาร

10.1. บริหารเวลาเมื่อได้รับโปรเจคมาอย่างไรให้เสร็จทันเวลา