Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tin học by Mind Map: Tin học

1. Bài 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH

1.1. Mạng máy tính

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Thành phần

1.1.2.1. Thiết bị đầu cuối

1.1.2.2. Máy tính truyền dẫn

1.1.2.3. Thiết bị kết nối mạng

1.1.3. Các kiểu kết nối

1.1.3.1. Kết nối kiểu trục

1.1.3.2. Kết nối kiểu vòng

1.1.3.3. Kết nối hình sao

1.2. Lợi ích của mạng máy tính

1.2.1. Dùng chung dữ liệu

1.2.2. Dùng chung các thiết bị phần cứng

1.2.2.1. Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung tài nguyên dữ liệu

1.2.3. Dùng chung các phần mềm

1.2.4. Trao đổi thông tin

2. Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET

2.1. Tổ chức thông tin trên Internet

2.1.1. Siêu văn bản và trang web

2.1.2. Trang web

2.1.3. Website

2.1.4. Địa chỉ website

2.2. Truy cập

2.2.1. Trình duyệt web

2.2.2. Truy cập trang web

2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2.3.1. Máy tìm kiếm

2.3.2. Sử dụng máy tìm kiếm

2.3.2.1. Truy cập máy tìm kiếm

2.3.2.2. Gõ từ khóa để nhập từ khóa

2.3.2.3. Nhấn phím enter/nút tìm kiếm

3. Bài 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ

3.1. Thư điện tử là gì?

3.1.1. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Việc chuyển thư và quản lí các hộp thư điện tử được hệ thống thư điện tử thực hiện

3.2. Hệ thống thư điện tử

3.2.1. Người gửi -> máy chủ thư điện tử -> Internet -> máy chủ thư điện tử-> người nhận

3.3. Tạo tài khoản, gửi thư và nhận thư điện tử

3.3.1. Tạo tài khoản

3.3.1.1. Địa chỉ thư điện tử có dạng <tên đăng nhập>@<tên máy chủ thư điện tử>

3.3.1.2. Một số nhà cung cấp: google, yahoo, microsoft

3.3.2. Nhận và gửi thư

3.3.2.1. Truy cập vào trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử

3.3.2.2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập, mật khẩu rồi nhấn Enter

3.3.3. Phần mềm và thư điện tử

4. Bài 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

4.1. Internet là gì?

4.1.1. Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới

4.2. Một số dịch vụ trên Internet

4.2.1. Tổ chức, khai thác thông tin trên web

4.2.2. Thư điện tử email

4.2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

4.3. Hội thoại trực tuyến

4.4. Một vài ứng dụng khác trên Internet

4.4.1. Đào tạo qua mạng

4.4.2. Thương mại điện tử

4.5. Làm thế nào để kết nối Internet?

4.5.1. Người dùng kết nối với Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ Internet