Cloud Datalab

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud Datalab by Mind Map: Cloud Datalab

1. chạy trên Google Compute Engine và dễ dàng kết nối với nhiều dịch vụ đám mây.

2. có trên GitHub dưới dạng một dự án mã nguồn mở

3. một công cụ tương tác mạnh mẽ được tạo ra để khám phá, phân tích, chuyển đổi và trực quan hóa dữ liệu cũng như xây dựng các mô hình học máy trên Google Cloud Platform.

4. được xây dựng dựa trên Jupyter, hay còn gọi là IPython.