Chương 2: Mặt nón - mặt trụ - mặt cầu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 2: Mặt nón - mặt trụ - mặt cầu by Mind Map: Chương 2: Mặt nón - mặt trụ - mặt cầu

1. Thể tích khối nón: V= 1/3.π.R2.h

2. Các công thức liên quan đến thể tích và diện tích của mặt nón

3. Diện tích xung quanh hình nón: Sxq= π.r.l

4. Diện tích toàn phần hình nón: Stp= πRl+ πR2

5. Các công thức liên quan đến hình trụ, mặt trụ

6. Thể tích khối trụ: V=πr2h

7. Diện tích xung quanh hình trụ: Sxq=2πrh

8. Diện tích toàn phần hình trụ: Stp=2πrh + 2πr2

9. Các công thức liên quan đến mặt cầu, hình cầu

10. Diện tích mặt cầu: Sc= 4πR2

11. Thể tích mặt cầu: Vc= (4/3)πR3