Stan informatyzacji szkół powiatu opoczyńskiego.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stan informatyzacji szkół powiatu opoczyńskiego. by Mind Map: Stan informatyzacji szkół powiatu opoczyńskiego.

1. I. Szkoła jako instytucja kształcenia i wychowania.

1.1. Zadania szkoły.

1.2. Organizacja edukacji szkolnej.

1.3. Uwarunkowania efektywności funkcjonowania szkoły.

2. II. Komputer jako środek kształcenia.

2.1. Komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny.

2.2. Komputer jako środek umożliwiajacy kształtowanie osobowości.

2.3. Zastosowanie komputera w nauczaniu na odległość.

3. III. Kształcenie informatyczne uczniów.

3.1. Cele.

3.2. Treści.

3.3. Podstawa programowa.

3.4. Sposoby realizacji przedmiotu.

3.5. Środki wspomagania.

3.6. Miejsce informatyki wśród innych przedmiotów.

4. IV. Metodologia badań własnych.

5. V. Wyniki badań własnych.