Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Stan informatyzacji szkół powiatu opoczyńskiego. by Mind Map: Stan
informatyzacji
szkół powiatu
opoczyńskiego.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Stan informatyzacji szkół powiatu opoczyńskiego.

I. Szkoła jako instytucja kształcenia i wychowania.

Zadania szkoły.

Organizacja edukacji szkolnej.

Uwarunkowania efektywności funkcjonowania szkoły.

II. Komputer jako środek kształcenia.

Komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny.

Komputer jako środek umożliwiajacy kształtowanie osobowości.

Zastosowanie komputera w nauczaniu na odległość.

III. Kształcenie informatyczne uczniów.

Cele.

Treści.

Podstawa programowa.

Sposoby realizacji przedmiotu.

Środki wspomagania.

Miejsce informatyki wśród innych przedmiotów.

IV. Metodologia badań własnych.

V. Wyniki badań własnych.