Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé by Mind Map: Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé
1.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé

Hiếu

Xay dung Mindmap link

Chính sách giá/ quảng cáo

Tối ưu hóa Extend đã cài đặt (Keyword,

Tập hợp Webpage cho phép Trackback liên kết

Upload ảnh sưu tầm lên Photobucket

Chon Favicon_Update

Loan

Tap trung phat trien noi dung

Viết nội dung

Loan hỗ trợ Quân phần tìm kiếm và biên tập là nội dung quyền sử dụng Website nhé (xem thêm ở phần note) liên kết

Quân

Cài đặt Plugin Wordpress H đã chuyển giao

Form thông tin liên hệ

Trang 3

Quyền sủ dụng Website

Bản quyền Website   Qui định về việc sử dụng Website đúng mục đích   Quyền riêng tư và bảo mật   Miễn trách nhiệm trong 1 số trường hợp   Tham khảo http://www.stockbiz.vn/Default.aspx www.baomoi.com www.skype.com    

Tao Video Clip giới thiệu

Tham khảo http://delicious.com/

Post Comment bằng đăng nhập

Kỹ năng SEO

USER: Tai lieu H da gui : note lai nhung phan quan trong trong file + Suu tap them tai lieu moi + Cài đặt các Plugin để thực hiện SEO SEO cho Wordpress http://www.seovietnam.org/WordPress

Công việc chung

Thỉnh thoảng tìm kiếm từ khóa website trên Google + tìm kiếm bên trong site (Google site)

Cập nhật Twitter ngắn gọn trong thòi gian giao dịch

Export Email List để thông báo bạn bè/ người quen