Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé by Mind Map: Triển khai công việc_Trước 11/6 nhé

1. Hiếu

1.1. Xay dung Mindmap link

1.1.1. 5-7 Mindmap/ tuan

1.1.2. Update link cho Mindmap

1.2. Chính sách giá/ quảng cáo

1.3. Tối ưu hóa Extend đã cài đặt (Keyword,

1.4. Tập hợp Webpage cho phép Trackback liên kết

1.5. Upload ảnh sưu tầm lên Photobucket

1.5.1. Sắp xếp và hình thành album

1.6. Chon Favicon_Update

2. Loan

2.1. Tap trung phat trien noi dung

2.1.1. Chức năng post bài Wordpress

2.1.1.1. Tuan thu tieu chuan viet bai

2.1.1.2. Bổ sung tiêu chi cho bài viết

2.1.1.2.1. Bổ sung tiêu chí bài viết

2.1.1.2.2. Phân biệt Tag và Catogrize

2.1.1.2.3. Tiêu chí link :

2.1.1.2.4. Về từ khóa của site

2.2. Viết nội dung

2.2.1. Tiep tuc hoan thien FAQ

2.2.2. Soạn Email trao đổi Logo, Banner

2.3. Loan hỗ trợ Quân phần tìm kiếm và biên tập là nội dung quyền sử dụng Website nhé (xem thêm ở phần note) liên kết

3. Quân

3.1. Cài đặt Plugin Wordpress H đã chuyển giao

3.1.1. Chỉnh sua Logo

3.1.1.1. Ban tay the hien cho chữ O nên đặt lại cho ngay ngắn

3.1.1.2. con bò cứ nhìn như sắp té

3.2. Form thông tin liên hệ

3.3. Quyền sủ dụng Website

3.4. Tao Video Clip giới thiệu

3.5. Post Comment bằng đăng nhập

3.6. Kỹ năng SEO

3.6.1. Đăng kí dịch vụ Feedburner và tối ưu Feed

3.6.1.1. Tham khảo Email H đã gửi

3.6.1.2. Yêu cầu

3.6.1.2.1. Tối ưu hóa Feed trên Website. Mỗi catogrize/tag là 1 feed riêng

3.6.1.2.2. Có thể Khai thác cách kiếm tiền từ Feed

4. Công việc chung

4.1. Thỉnh thoảng tìm kiếm từ khóa website trên Google + tìm kiếm bên trong site (Google site)

4.1.1. Nội dung bài viết cần chú ý

4.2. Cập nhật Twitter ngắn gọn trong thòi gian giao dịch

4.2.1. 10update mỗi ngày

4.2.2. Chi cập nhật tin

4.3. Export Email List để thông báo bạn bè/ người quen