แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) by Mind Map: แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

1. แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)

1.1. การแตกปัญหาใหญ่ ออกเป็นปัญหาย่อย

2. แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition)

2.1. การกำนดแบบแผน หรือรูปแบบ

3. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

3.1. มุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญของปัญหำ โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design)

4.1. การออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย การใช้แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี