Get Started. It's Free
or sign up with your email address
China by Mind Map: China

1. Dân cư - Xã hội

1.1. Xã hội

1.1.1. Giáo dục

1.1.2. Văn hoá

1.1.2.1. Nghệ thuật

1.1.2.2. Ẩm thực

1.1.2.3. Võ thuật

1.1.2.4. Văn học

1.1.2.5. phong tục

1.1.3. Thành tựu KHKT

1.2. Dân cư

1.2.1. Dân số, thành phần ds tỉ lệ dân thành thị

1.2.2. Chính sách ds

1.2.3. Vấn đề dân cư ( thuận lợi, khó khăn)

2. Kinh tế

2.1. Công nghiệp

2.2. Nông nghiệp

3. Đặc điểm tự nhiên

3.1. Vị trí địa lí

3.1.1. Lãnh thổ

3.1.1.1. Khu vực

3.1.1.2. Toạ độ

3.1.1.3. Diện tích

3.1.2. Tiếp giáp

3.1.2.1. Các nước tiếp giáp

3.1.2.2. Biển

3.2. Đặc điểm tự nhiên

3.2.1. Địa hình

3.2.2. Cảnh quan

3.2.3. Sông ngòi

3.2.4. Khí hậu

3.2.5. Tài nguyên

4. Văn hoá

4.1. Phần này Thuyết trình riêng

5. Quan hệ Việt trung