Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ by Mind Map: ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Сутність (понятійно-категоріальний апарат)

грошово-кредитна політика

Комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей, заходів щодо регулювання грошового ринку, які здійснює держава через центральний банк країни.

грошово-кредитне регулювання

Один з елементів економічної політики держави, являє собою сукупність заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягу кредитів, рівня процентних ставок і інших показників грошового обігу і ринку позичкових капіталів.

Теорії грошово-кредитного регулювання

кейнсіанство

неокейнсіанство

монетаризм

сучасний монетаризм

неокласичний синтез

теорія раціональних очікувань

кейнсіансько-неокласичний синтез

теорія реального циклу ділової активності

ґрунтується на тезі, що виробництво товарів породжує їх попит. Особливістю цієї теорії є використання положення про внутрішні та зовнішні гроші. До внутрішніх грошей належить загальна сума грошей на банківських депозитах. Ці гроші змінюються відповідно до зміни реального доходу, а їх обсяг тільки частково контролюється центральними банками. Динаміка внутрішніх грошей не має суттєвого впливу на рівень цін. До зовнішніх грошей належить пропозиція грошей та банківських резервів, які перебувають поза сферою контролю банків та небанківського сектору. В залежності від співвідношення попиту і пропозиції зовнішніх грошей формується рівень цін. Тому сфера грошово-кредитного регулювання в теорії реального циклу ділової активності зосереджується на контролі зовнішніх грошей.

Інструменти грошово-кредитного регулювання

важелі (інструменти) впливу

мінімальні резервні вимоги

облікова ставка

рефінансування

операції на відкритому ринку

за об'єктом впливу

кредитна експансія

кредитна рестрикція

за формою впливу

адміністративні (прямі)

ринкові (непрямі)

за характером параметрів

кількісні

якісні

за термінами впливу

короткострокові

довгострокові

Досвід грошово-кредитного регулювання

Зведені показники грошово-кредитної сфери

США

Японія

Росія

Німеччина

Великобританія

Грошово-кредитна сфера України

структура грошової бази

грошові агрегати

резервні активи НБУ

індекс споживчих цін

обмінний курс гривні

процентні ставки рефінансування

обсяги рефінансування

рівень насиченості економіки грошима

діючі банки в Україні

розміщення ОВДП

ОВДП - облігації внутрішньої державної позики

Етапи реалізації грошово-кредитної політики в Україні

становлення грошово-кредитної політики (1991-1996рр.)

стратегічна мета

вплив на грошово-кредитну сферу

структурні та інституціональні зміни (1997-1999рр.)

стратегічна мета

вплив на грошово-кредитну сферу

прогресивне зростання (2000-2006рр.)

стратегічна мета

вплив на грошово-кредитну сферу

стабілізація грошово-кредитної сфери (2007р.- по сьогодні)

стратегічна мета

вплив на грошово-кредитну сферу

Цілі

тактичні

підтримка вітчизняного виробництва

податкові та інші пільги для вітчизняних виробників

зниження процентної ставки за кредитами

створення нових підприємств

стимулювання зростання заробітної плати

відмова від емісії гривні для фінансування бюджету

зміна рівня цін

дотримання балансу поточних платежів

стратегічні

високий рівень зайнятості

рівновага платіжного балансу

утримання визначеного рівня інфляції

стимулювання розвитку галузей економіки

Ефективність регулювання

відповідність результатів поставленим цілям

швидкість дії

можливість зворотної дії інструмента

гнучкість системи інструментів