Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TECNOLOGIES by Mind Map: TECNOLOGIES

1. OBJECTIUS

1.1. 1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva.

1.2. 2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

1.3. 3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

1.4. 4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.

1.5. 5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

1.6. 6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

1.7. 7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos

1.8. 8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

1.9. 9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

2. 1er ESO

2.1. Continguts

2.1.1. La tecnologia i el procés tecnològic.Eines i materials de tecnologia

2.1.1.1. Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.

2.1.1.2. Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.

2.1.1.3. Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.

2.1.1.4. Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.

2.1.1.5. Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.

2.1.2. Disseny i construcció d'objectes

2.1.2.1. Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats.

2.1.2.2. Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar elsseus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.

2.1.2.3. Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar laseva resistència als esforços.

2.1.2.4. Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia.

2.1.2.5. Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics.

2.1.2.6. Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat.

2.1.3. Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

2.1.3.1. Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o reculleninformació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.

2.1.3.2. Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.

2.1.3.3. Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.

2.2. Criteris d'avaluació

2.2.1. Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.

2.2.2. Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.

2.2.3. Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.

2.2.4. Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.

2.2.5. Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.

2.2.6. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de construcció pròpia o del grup.

2.2.7. Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de dades.

2.2.8. Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment.

2.2.9. Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

3. 2on ESO

3.1. Continguts

3.1.1. Electricitat

3.1.1.1. Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.

3.1.1.2. Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.

3.1.1.3. Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació

3.1.1.4. d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.

3.1.1.5. Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència.

3.1.1.6. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.

3.1.2. Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

3.1.2.1. Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres.

3.1.2.2. Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes elaborats.

3.1.2.3. Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes:embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable.

3.1.2.4. Anàlisi d'un procés industrial proper.

3.1.2.5. Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics.

3.1.2.6. Valoració dels canvis en les necessitats humanes.

3.1.2.7. Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi.

3.1.3. L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació

3.1.3.1. Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament.

3.1.3.2. Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència.

3.1.3.3. Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes de la informació.

3.1.3.4. Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat.

3.1.3.5. Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals.

3.1.3.6. Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge.

3.1.3.7. Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions dels treballs individuals i de grup.

3.2. Criteris d'avaluació

3.2.1. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges.

3.2.2. Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per aconseguir-ho.

3.2.3. Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i realitzar mesures de forma experimental. Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el desenvolupament tecnològic.

3.2.4. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i posats a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte característic de la zona.

3.2.5. Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes.

3.2.6. Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i terminologia.

3.2.7. Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i dels programari accessible mitjançant Internet.

3.2.8. Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de comunitats virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció compartida del coneixement.

3.2.9. Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia.

4. 3er ESO

4.1. Continguts

4.1.1. Màquines, mecanismes i estructures

4.1.1.1. Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació.

4.1.1.2. Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.

4.1.1.3. Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi.

4.1.1.4. Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines.

4.1.1.5. Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures.

4.1.1.6. Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada.

4.1.2. Els projectes tecnològics

4.1.2.1. Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de solucions.

4.1.2.2. Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria.

4.1.2.3. Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic.

4.1.2.4. Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la presentació de la memòria.

4.1.2.5. Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient.

4.1.2.6. Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització.

4.1.2.7. Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais.

4.1.3. Les comunicacions

4.1.3.1. Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable.

4.1.3.2. Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup a Internet.

4.1.3.3. Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o virtual.

4.2. Criteris d'avaluació

4.2.1. Dissenyar i construir estructures que formin part d'un projecte tecnològic, tenint encompte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat.

4.2.2. Reconèixer la font i tipus d'energia que permet el funcionament de diferents mecanismes i màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic.

4.2.3. Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i l'observació d'aquests en diferents màquines.

4.2.4. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada dins d'un projecte tecnològic.

4.2.5. Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la recerca d'informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta solució.

4.2.6. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i respecte pel medi ambient tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials.

4.2.7. Publicar els treballs personals i de grup en format de pàgina web

4.2.8. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic.

4.2.9. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i refelxionar sobre el seu ús i abús.