Дълготрайни активи

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. инженерно-технически

1.2. икономически

1.2.1. отчетна стойност

1.2.2. балансова стойност

1.2.3. възстановяема стойност

1.2.4. ликвидационна стойност

2. Износване или изхабяване на ДА

2.1. физическо изхабяване

2.2. икономическо изхабяване

3. Амортизационни отчисления

4. Амортизационна политика