TECNOLOGIES AL BATXILLERAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TECNOLOGIES AL BATXILLERAT by Mind Map: TECNOLOGIES AL BATXILLERAT

1. TECNOLOGIA INDUSTRIAL

1.1. 1er CURS

1.1.1. Continguts

1.1.1.1. El procés tecnològic i la producció industrial

1.1.1.1.1. Anàlisi de l'evolució tecnològica. Relació entre ciència, tecnologia i societat.

1.1.1.1.2. Definició del procés tecnològic i descripció de l'organització industrial.

1.1.1.1.3. Disseny, innovació i millora de productes. Valoració crítica del paper de les noves tecnologies.

1.1.1.1.4. Planificació, desenvolupament, gestió i comercialització de la producció. Les lleis del mercat i la globalització.

1.1.1.1.5. Apreciació del control de qualitat. Justificació de la normalització.

1.1.1.1.6. Valoració i ús de les normes de seguretat i higiene en el treball.

1.1.1.2. Materials

1.1.1.2.1. Classificació dels materials industrials, anàlisi de l'estructura interna i enumeració de les propietats. Explicació de l'evolució històrica.

1.1.1.2.2. Descripció de l'obtenció i la transformació de materials. Identificació d'aliatges i de nous materials.

1.1.1.2.3. Aplicacions característiques dels materials industrials.

1.1.1.2.4. Selecció de les tècniques i tractaments de modificació i millora de les propietats dels materials.

1.1.1.2.5. Valoració de l'impacte ambiental produït per l'obtenció, la transformació i les deixalles de materials.

1.1.1.3. Sistemes energètics

1.1.1.3.1. Identificació de les fonts d'energia i recursos energètics. Comparació entre energies renovables i no renovables.

1.1.1.3.2. Caracterització de l'obtenció, la generació i la transformació de les principals fonts d'energia. Enumeració de les centrals productores d'energia. Apreciació de l'impacte mediambiental.

1.1.1.3.3. Descripció del transport d'energia i de les xarxes de distribució.

1.1.1.3.4. Muntatge i experimentació d'instal·lacions de transformació d'energia.

1.1.1.3.5. Valoració crítica del consum d'energia. Descripció de les tècniques i mesures d'estalvi i d'eficiència energètica.

1.1.1.4. Màquines i sistemes

1.1.1.4.1. Caracterització de les màquines. Distinció de les màquines simples. Identificació dels elements constitutius, dels sistemes mecànics i dels suports i unions.

1.1.1.4.2. Enumeració dels mecanismes de transmissió i transformació de moviments.

1.1.1.4.3. Muntatge i experimentació de mecanismes característics.

1.1.1.4.4. Descripció dels conceptes fonamentals de la pneumàtica. Identificació dels elements bàsics d'una instal·lació pneumàtica. Anàlisi de circuits pneumàtics característics i enumeració d'aplicacions.

1.1.1.4.5. Identificació dels elements d'un circuit elèctric i anàlisi de circuits característics.

1.1.1.4.6. Representació esquematitzada de circuits utilitzant la simbologia adequada. Interpretació de plànols i esquemes.

1.1.1.4.7. Muntatge i experimentació de circuits elèctrics i pneumàtics bàsics. Simulació de circuits.

1.1.1.5. Processos de fabricació

1.1.1.5.1. Classificació i descripció dels processos i de les tècniques de fabricació. Reconeixement de les màquines i de les eines apropiades per a cada procediment. Indicació del criteris d'ús i manteniment d'eines i normes de seguretat.

1.1.1.5.2. Contrastació de les noves tecnologies aplicades als processos de fabricació.

1.1.1.5.3. Valoració de l'impacte ambiental dels procediments de fabricació. Determinació dels tractaments dels residus industrials.

1.1.2. Criteris d'avaluació

1.1.2.1. 1. Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de l'activitat industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de millora.

1.1.2.2. 2. Aportar idees i opinions pròpies argumentades sobre objectes i productes fabricats mitjançant processos tecnològics, valorant críticament i acceptant, si escau, idees alienes fonamentades.

1.1.2.3. 3. Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificar-ne les propietats i les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una finalitat concreta. Valorar l'ús de nous materials com a alternativa als emprats tradicionalment.

1.1.2.4. 4. Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els processos tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures d'eficiència energètica i adoptar actituds de consum responsable.

1.1.2.5. 5. Calcular, a partir d'informació adequada, el cost energètic del funcionament ordinari d'un local o d'un habitatge i suggerir possibles alternatives d'estalvi.

1.1.2.6. 6. Identificar els elements funcionals, les estructures, els mecanismes i els circuits que componen una màquina o sistema d'ús comú.

1.1.2.7. 7. Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons econòmiques i les repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig.

1.1.2.8. 8. Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i sistemes tecnològics.

1.1.2.9. 9. Utilitzar adequadament la representació gràfica per descriure objectes, processos i sistemes, aplicant correctament la normalització i la simbologia i emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques.

1.1.2.10. 10. Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics, pneumàtics i de transformació d'energia bàsics a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat.

1.2. 2on CURS

1.2.1. Continguts

1.2.1.1. Materials

1.2.1.1.1. Definició d'oxidació i de corrosió. Reconeixement dels tractaments superficials dels materials.

1.2.1.1.2. Descripció dels procediments d'assaig de materials. Metrotècnia.

1.2.1.1.3. Descripció dels procediments de reciclatge de materials.

1.2.1.1.4. Selecció de les normes de d'ús i seguretat en la manipulació.

1.2.1.1.5. Identificació de les formes comercials dels materials.

1.2.1.2. Màquines tèrmiques i elèctriques

1.2.1.2.1. Descripció dels principis de màquines. Definició d'energia útil, potència d'una màquina, parell motor a l'eix, pèrdues i rendiment.

1.2.1.2.2. Caracterització de màquines tèrmiques. Classificació, descripció i enumeració d'aplicacions.

1.2.1.2.3. Caracterització de màquines elèctriques. Classificació, descripció i anàlisi de circuits d'aplicació.

1.2.1.2.4. Reconeixement dels sistemes de calefacció i de refrigeració. Descripció de la bomba de calor.

1.2.1.3. Oleohidràulica i electropneumàtica

1.2.1.3.1. Caracterització de l'oleohidràulica. Enumeració dels principis bàsics.

1.2.1.3.2. Descripció de les tècniques de producció, condicionament i distribució de fluids.

1.2.1.3.3. Identificació dels elements d'accionament, regulació i control.

1.2.1.3.4. Anàlisi de circuits oleohidràulics bàsics. Enumeració d'aplicacions. Simulació de circuits.

1.2.1.3.5. Anàlisi de circuits electropneumàtics característics. Aplicacions.

1.2.1.3.6. Muntatge, simulació i experimentació de circuits electropneumàtics bàsics.

1.2.1.4. Sistemes automàtics

1.2.1.4.1. Caracterització de la tecnologia de control.

1.2.1.4.2. Explicació de l'estructura d'un sistema automàtic. Classificació: sistemes de llaç obert i de llaç tancat.

1.2.1.4.3. Identificació dels elements que componen un sistema de control: transductors, captadors, actuadors, controladors, generadors de consigna, comparadors i altres elements auxiliars.

1.2.1.4.4. Anàlisi de circuits característics de control. Experimentació en simuladors.

1.2.1.5. Control i programació de sistemes automàtics

1.2.1.5.1. Caracterització de sistemes digitals. Enumeració dels principis d'àlgebra de Boole.

1.2.1.5.2. Descripció de circuits lògics combinacionals. Identificació de portes i funcions lògiques. Demostració de procediments de simplificació de circuits lògics. Representació gràfica, muntatge i experimentació de circuits combinacionals.

1.2.1.5.3. Caracterització de circuits lògics seqüencials.

1.2.1.5.4. Descripció dels aspectes fonamentals del control programat.

1.2.1.5.5. Reconeixement d'autòmats programables. Anàlisi d'aplicacions.

1.2.1.5.6. Caracterització de circuits de control programat. Diferenciació entre

1.2.1.5.7. programació rígida i flexible.

1.2.1.5.8. Muntatge i experimentació de circuits de control programat.

1.2.2. Criteris d'avaluació

1.2.2.1. 1. Descriure els principals tractaments superficials dels materials industrials d'ús comú i els procediments d'assaig i mesura, així com les normes d'ús i seguretat per manipular-los.

1.2.2.2. 2. Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada, considerant-ne les propietats i les característiques tècniques.

1.2.2.3. 3. Identificar les parts de motors tèrmics i elèctrics i descriure'n el principi de funcionament i les aplicacions.

1.2.2.4. 4. Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal·lació a partir de les seves característiques de funcionament i ús.

1.2.2.5. 5. Descriure circuits oleohidràulics i electropneumàtics bàsics i identificar els elements que els componen.

1.2.2.6. 6. Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat.

1.2.2.7. 7. Analitzar la composició d'una màquina o sistema automàtic d'ús comú i identificar-ne els elements de comandament, control i potència. Explicar la funció que correspon a cadascun.

1.2.2.8. 8. Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de programes de simulació o simuladors.

1.2.2.9. 9. Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament d'una màquina, circuit o sistema tecnològic concret. Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada.

1.2.2.10. 10. Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes automàtics senzills, amb autonomia i seguretat.

1.3. OBJECTIUS

1.3.1. 1. Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat satisfer determinades necessitats de les persones i contribuir al desenvolupament de la societat.

1.3.2. 2. Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los, conjuntament amb els assolits en altres matèries, per a la comprensió i l'anàlisi de màquines i sistemes tècnics.

1.3.3. 3. Explicar com s'organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns processos tecnològics concrets, així com identificar i descriure les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas. Valorar la importància de la investigació en la creació i el desenvolupament de nous productes i sistemes.

1.3.4. 4. Utilitzar, de manera apropiada, la terminologia, la simbologia, les formes d'expressió, els instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals, d'acord amb les normes específiques corresponents.

1.3.5. 5. Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions.

1.3.6. 6. Reconèixer el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves transformacions i aplicacions, i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de l'eficiència energètica.

1.3.7. 7. Analitzar de manera sistemàtica aparells i productes de l'activitat tecnològica per descriure'n i explicar-ne el funcionament i l'aplicació, així com per avaluar-ne la qualitat.

1.3.8. 8. Projectar, muntar, simular i experimentar circuits o sistemes elementals, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. Manipular amb destresa i precisió instruments, eines i materials, aplicant les normes d'ús i seguretat adients.

1.3.9. 9. Valorar críticament les repercussions (socials, econòmiques, ambientals entre altres) de l'activitat tecnològica en la vida de les persones, tant individualment com col·lectiva.

1.3.10. 10. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat a l'hora d'inspeccionar i manipular màquines, sistemes i processos tècnics.

1.4. COMPETÈNCIES

1.4.1. Específiques de la matèria

1.4.1.1. Tecnològica

1.4.1.1.1. Tenir una sòlida cultura tecnològica de base, adquirir coneixements sobre objectes, eines, instruments, processos, sistemes i entorns tecnològics, i assolir, essencialment, les capacitats següents.

1.4.1.1.2. Interaccionar directament i força amb les TIC.

1.4.1.2. Experimentació

1.4.1.2.1. Adquirir capacitats per projectar, planificar i construir objectes, circuits, instal·lacions i sistemes tècnics, aplicant les tècniques específiques que li són pròpies i manipulant amb destresa els materials, les eines i les màquines necessaris.

1.4.1.2.2. Desenvolupar habilitats per efectuar correctament mesures i realitzar proves de funcionament.

1.4.1.3. Modelització i simulació

1.4.1.3.1. Adquirir coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de programes informàtics, els quals permeten què l'alumnat descobreixi les lleis que regeixen processos tecnològics i que recreï el funcionament d'una màquina, un circuit o un sistema; alhora, aquests programes representen una bona eina per potenciar el desenvolupament de les habilitats cognitives i facilitar la presa de decisions.

1.4.1.3.2. Adquirir capacitats per resoldre problemes tecnològics que plantegin un model real, representar un model simulat amb un diagrama, identificar situacions que es puguin estudiar amb un model informàtic i relacionar les simulacions amb situacions reals.

1.4.2. Generals del batxillerat

1.4.2.1. Comunicativa

1.4.2.1.1. Adquisició i l'ús contextualitzat del vocabulari tecnològic específic, el qual ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació.

1.4.2.1.2. Interaccionar oralment, per escrit amb textos de diferents tipologies i també amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir també les TIC. Així mateix, la lectura, la interpretació de textos d'altri i la redacció del propis informes i documents tècnics contribueix a l'assoliment d'aquesta competència.

1.4.2.2. Recerca

1.4.2.2.1. Realització de projectes tecnològics, amb autonomia i creativitat, i utilitzant metodologies i tècniques adequades. Comporta realitzar un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar solució a un determinat problema tecnològic.

1.4.2.3. Gestió i tractament de la informació

1.4.2.3.1. Desenvolupament d'activitats tecnològiques que requereixen cercar, analitzar, valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en diferents suports, per convertir-la en coneixement útil.

1.4.2.4. Digital

1.4.2.4.1. Adquirir capacitació tecnològica, és a dir, conèixer què és i com funciona la tecnologia i utilitzar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació per aconseguir objectius específics.

1.4.2.5. Personal i interpersonal

1.4.2.5.1. Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal, també en l'àmbit tecnològic, abordar problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions que siguin socialment i èticament justes i equitatives.

1.4.2.6. Coneixement i interacció amb el món

1.4.2.6.1. Adquisició de coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupant destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i màquines amb precisió i seguretat.

2. ELECTROTÈCNIA

2.1. CURS

2.1.1. Continguts

2.1.1.1. Conceptes i fenòmens elèctrics

2.1.1.1.1. Descripció dels conceptes i dels fenòmens elèctrics fonamentals. Identificació de les magnituds i de les unitats elèctriques.

2.1.1.1.2. Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric. Enumeració de les lleis bàsiques.

2.1.1.1.3. Caracterització i experimentació amb components elèctrics passius: resistors, condensadors i bobines.

2.1.1.1.4. Identificació i manipulació de piles i acumuladors.

2.1.1.1.5. Reconeixement dels efectes del corrent elèctric.

2.1.1.1.6. Càlcul i mesura de magnituds elèctriques. Selecció d'instruments i de procediments de mesura.

2.1.1.2. Magnetisme i electromagnetisme

2.1.1.2.1. Descripció dels fenòmens magnètics. Caracterització d'imants. Relació entre camp magnètic, flux magnètic, inducció i intensitat magnètica.

2.1.1.2.2. Enumeració de les propietats magnètiques dels materials. Definició de permeabilitat relativa.

2.1.1.2.3. Definició de camps magnètics i forces magnètiques creats per corrents elèctrics. Diferenciació i explicació de força electromagnètica i electrodinàmica i de força sobre un corrent en un camp magnètic.

2.1.1.2.4. Descripció d'inducció electromagnètica. Enumeració de les lleis fonamentals de magnetisme i electromagnetisme. Explicació del concepte d'autoinducció. Enumeració d'aplicacions.

2.1.1.2.5. Anàlisi i càlcul de circuits magnètics. Definició de força magnetomotriu i de reluctància. Anàlisi del cicle d'histèresi.

2.1.1.3. Circuits elèctrics i electrònics

2.1.1.3.1. Enumeració de les lleis dels circuits de corrent continu. Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit de CC, de la seva simbologia i de les magnituds que hi intervenen. Interpretació de l'acoblament de receptors. Anàlisi de circuits de CC i resolució de problemes. Descripció de divisors de tensió.

2.1.1.3.2. Caracterització de les magnituds del corrent altern. Interpretació dels efectes de la resistència, l'autoinducció i la capacitat. Definició de reactància i d'impedància. Predicció de la variació de la impedància amb la freqüència. Representació gràfica de magnituds i senyals de CA.

2.1.1.3.3. Descripció de circuits de corrent altern monofàsics i enumeració de lleis. Comparació de circuits resistiu, inductiu i capacitatiu. Caracterització de circuits sèrie i paral·lel RL, RC i RLC. Definició de potències, factor de potència i correcció del desfase. Reconeixement de sistemes trifàsics: generació, acoblament, tipus i potències. Representació gràfica de circuits de CA i resolució de problemes.

2.1.1.3.4. Resolució de circuits elèctrics de CC i de CA. Muntatge i experimentació. Mesures de magnituds en circuits.

2.1.1.3.5. Descripció de sistemes electrònics analògics. Caracterització de semiconductors: díodes, transistors, tiristors. Identificació dels valors característics i reconeixement experimental. Anàlisis de circuits bàsics, representació gràfica i resolució de problemes.

2.1.1.3.6. Descripció de sistemes electrònics digitals. Explicació de l'àlgebra de Boole. Anàlisis i disseny de circuits combinacionals i seqüencials. Representació gràfica i simulació de circuits.

2.1.1.4. Màquines elèctriques

2.1.1.4.1. Descripció de transformadors. Enumeració de tipus, identificació de la constitució i interpretació del funcionament. Identificació i quantificació de les pèrdues i del rendiment. Reconeixement de les diverses connexions. Resolució de problemes.

2.1.1.4.2. Descripció de màquines de corrent continu i de corrent altern. Enumeració de tipus, identificació de la constitució i interpretació del funcionament. Identificació i quantificació de les pèrdues i del rendiment. Reconeixement de les diverses connexions. Resolució de problemes. Comparació de l'eficiència energètica dels dispositius electrònics.

2.1.1.5. Instal·lacions elèctriques

2.1.1.5.1. Descripció d'instal·lacions elèctriques domèstiques, comercials i industrials.

2.1.1.5.2. Reconeixement i ús de les normes de seguretat i de protecció en instal·lacions elèctriques. Interpretació de la reglamentació.

2.1.2. Criteris d'avaluació

2.1.2.1. 1. Reconèixer els conceptes, les magnituds i els fenòmens elèctrics fonamentals i enunciar les lleis bàsiques d'electricitat i electromagnetisme.

2.1.2.2. 2. Analitzar i descriure quantitativament i qualitativa circuits elèctrics bàsics i assenyalar les relacions i les interaccions entre els fenòmens que es produeixen. Seleccionar elements o components de valor adequat i connectar-los correctament per formar un circuit característic senzill.

2.1.2.3. 3. Descriure els fenòmens derivats de l'alteració d'un element d'un circuit elèctric senzill i explicar les variacions que s'espera que prenguin els valors de tensió i corrent.

2.1.2.4. 4. Calcular les magnituds bàsiques de diferents circuits elèctrics i magnètics, expressar-les de manera adequada i representar-les gràficament.

2.1.2.5. 5. Analitzar i interpretar plànols de circuits, instal·lacions i equips elèctrics característics i identificar la funció d'un element o grup funcional d'elements. Representar gràficament en un esquema de connexions o en un diagrama de blocs funcionals la composició i el funcionament d'una instal·lació o equip elèctric senzill d'ús comú.

2.1.2.6. 6. Interpretar les especificacions tècniques d'un element o dispositiu elèctric i determinar les magnituds principals del seu comportament en condicions nominals.

2.1.2.7. 7. Mesurar les magnituds bàsiques d'un equip o circuit elèctric/electrònic i seleccionar l'aparell de mesura adequat, sabent connectar-lo correctament i escollir l'escala òptima.

2.1.2.8. 8. Interpretar les mesures efectuades sobre circuits elèctrics o sobre els seus components per verificar la correcció del seu funcionament, localitzar avaries i identificar-ne les possibles causes.

2.1.2.9. 9. Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics i electrònics senzills a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat.

2.1.2.10. 10. Identificar les situacions de risc que comporta el treball amb màquines, circuits i instal·lacions sota tensió elèctrica i aplicar adequadament les normes bàsiques de protecció i de seguretat.

2.2. OBJECTIUS

2.2.1. 1. Analitzar i interpretar el comportament i la funció de dispositius elèctrics senzills i dels seus elements, dins el seu entorn d'aplicació, i reconèixer els principis i les lleis en què es fonamenten.

2.2.2. 2. Deduir el funcionament de circuits elèctrics característics i electrònics senzills que tenen com a finalitat realitzar una funció determinada, així com el funcionament dels seus components.

2.2.3. 3. Aplicar les lleis generals de l'electricitat i de l'electromagnetisme per tal d'efectuar càlculs, que permetin obtenir el valor de les principals magnituds, i realitzar representacions gràfiques d'aparells i circuits elèctrics.

2.2.4. 4. Expressar les solucions a un determinat problema amb un nivell de precisió coherent, fent ús de les unitats corresponents del Sistema Internacional.

2.2.5. 5. Analitzar, confeccionar i interpretar esquemes de circuits i plànols d'instal·lacions i equips elèctrics característics i electrònics senzills, entenent la funció de cadascun dels elements o grups funcionals d'elements dins el conjunt i respectant i emprant la normativa internacional sobre l'ús de la terminologia, els símbols i les representacions gràfiques.

2.2.6. 6. Seleccionar i interpretar informació adequada per plantejar i valorar solucions, en l'àmbit de l'electrotècnia, a problemes tècnics comuns.

2.2.7. 7. Reconèixer el funcionament dels aparells de mesura en la realització de mesures de les magnituds elèctriques dels circuits i aparells elèctrics i utilitzar-los adequadament, estimant-ne l'ordre de magnitud, valorant-ne el grau de precisió i expressant els resultats amb les unitats corresponents del Sistema Internacional.

2.2.8. 8. Proposar solucions a problemes en el camp de l'electrotècnia amb un nivell de precisió coherent amb el de les diverses magnituds que hi intervenen.

2.2.9. 9. Enumerar descripcions i característiques dels dispositius elèctrics i transmetre'n amb precisió coneixements i idees utilitzant vocabulari, símbols i formes d'expressió apropiats.

2.2.10. 10. Seleccionar correctament els components de valor adequat, d'acord amb la seva funció, i connectar-los correctament per tal de muntar o simular un determinat circuit elèctric o electrònic característic d'aplicació habitual.

2.2.11. 11. Manipular adequadament les eines, els aparells i els instruments en les instal·lacions electrotècniques, respectant en tot moment les reglamentacions tècniques i les normes de seguretat corresponents.

2.2.12. 12. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en la inspecció, la manipulació i la intervenció en circuits i màquines.

2.3. COMPETÈNCIES

2.3.1. Específiques de la matèria

2.3.1.1. Tecnològica

2.3.1.1.1. Desenvolupar una sòlida cultura tecnològica de base, adquirir coneixements sobre màquines, circuits, instruments, instal·lacions i sistemes electrotècnics, i assolir, essencialment, les diverses capacitats.

2.3.1.1.2. Interaccionar força amb les TIC

2.3.1.2. Experimentació

2.3.1.2.1. Adquirir capacitats per projectar, planificar i construir circuits, instal·lacions i sistemes tècnics, aplicant les tècniques específiques que li són pròpies i manipulant amb destresa els materials, les eines i les màquines necessaris.

2.3.1.2.2. Desenvolupar habilitats per efectuar mesures correctament i realitzar proves de funcionament.

2.3.1.3. Modelització i simulació

2.3.1.3.1. Adquirir coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de programes informàtics, els quals permeten què l'alumnat descobreixi les lleis que regeixen dispositius i circuits electrotècnics i que recreïn el funcionament d'una màquina, circuit o sistema, alhora que representen una bona eina per potenciar el desenvolupament de les habilitats cognitives i facilitar la presa de decisions.

2.3.1.3.2. Adquirir capacitats per resoldre problemes electrotècnics que plantegin un model real, representar un model simulat amb un diagrama, identificar situacions que es puguin estudiar amb un model

2.3.1.3.3. informàtic i relacionar les simulacions amb situacions reals.

2.3.2. Generals del batxillerat

2.3.2.1. Comunicativa

2.3.2.1.1. Adquisició del vocabulari tecnològic i electrotècnic específic, el qual ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació.

2.3.2.1.2. Saber interaccionar oralment, per escrit o amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir també les TIC. Així mateix, la lectura, la interpretació i la redacció d'informes i documents tècnics contribueix al coneixement i a la capacitat d'usar textos de diferents tipologies.

2.3.2.2. Recerca

2.3.2.2.1. Disseny i la realització de circuits i instal·lacions electrotècnics, amb autonomia i creativitat, fent servir metodologies i tècniques adequades.

2.3.2.2.2. Dur a terme un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar solució a un determinat problema tecnològic.

2.3.2.3. Gestió i el tractament de la informació

2.3.2.3.1. Desenvolupament d'activitats tecnològiques que requereixen cercar, analitzar, valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en diferents suports, per convertir-la en coneixement útil.

2.3.2.4. Digital

2.3.2.4.1. Adquirir capacitació tecnològica i electrotècnica, és a dir, conèixer què és i com funciona la tecnologia i usar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació per aconseguir objectius específics.

2.3.2.5. Personal i interpersonal

2.3.2.5.1. Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal, també en l'àmbit tecnològic, abordar problemes electrotècnics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions, socialment i èticament justes i equitatives.

2.3.2.6. Coneixement i interacció amb el món

2.3.2.6.1. Adquisició de coneixements sobre aparells, dispositius, circuits, instal·lacions i sistemes electrotècnics, així com desenvolupant destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i màquines amb precisió i seguretat.