Оценки на ДА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Оценки на ДА by Mind Map: Оценки на ДА

1. Икономически оценки

1.1. Отчетна стойност

1.1.1. цена на придобиване

1.1.2. себестойност

1.1.3. справедлива цена

1.1.4. преоценъчна стойност

1.2. Балансова стойност

1.3. Ликвидационна стойност

1.3.1. остатъчна стойност

1.3.2. разходи за демонтаж

1.3.3. приходи от продажба на вторични суровини

1.4. Възстановима стойност

2. Инженерно - технически оценки за състоянието на ДА

2.1. мощност

2.2. скорост на действие

3. Износване или изхабяване на ДА

3.1. физическо изхабяване

3.2. икономическо изхабяване

4. Амортизационни отчисления, амортизационна политика