Оценка, износване(изхабяване), амортизационни отчисления, амортизационна политика и методи за амо...

Keep an overview of your key customer accounts

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Оценка, износване(изхабяване), амортизационни отчисления, амортизационна политика и методи за амортизационни отчисления на Дълготрайните активи by Mind Map: Оценка, износване(изхабяване), амортизационни отчисления, амортизационна политика и методи за амортизационни отчисления на Дълготрайните активи

1. Нелинейни методи

1.1. Константно-дегресивен метод

1.1.1. На = 100/приет срок = const

1.2. Сума на числата

1.2.1. Наj = число/Σ числата

1.3. Метод на равномерно ускорената реализация

1.3.1. Аr се определя от отчетната стойност

1.4. Метод на "жестоката" амортизация

1.4.1. Прави изделието губещо

2. Амортизационни отчисления

2.1. На = 100/ТпрЕ

2.2. Аr = Отч.ст. На/100

2.3. тя е част от стопанската политика на бизнес организацията, чрез избора и прилагането на определени методи за изчисляване на амортизационни отчисления

3. Икономическо изхабяване на ДА

3.1. Определя като се сравнят значенията на избрани икономически показатели на стар и на нов дълготраен актив

3.2. Коефициент за икономическо изхабяване Кик.изн. = ( Сст – Сн)/Сст

4. Методи за амортизационни отчисления

4.1. Линеен метод

4.1.1. На = const

4.1.2. Аr = Отч.ст. На/100

5. Оценки на ДА

5.1. Инженерно-икономически оценки за състоянието на ДА

5.2. Икономически оценки

5.2.1. отчетна стойност

5.2.2. балансова стойност

5.2.3. възстановяема стойност

5.2.4. ликвидационна стойност

6. Амортизационна политика на ДА

6.1. – Тя е част от стопанската политика на бизнес отганизацията, чрез ибора и прилагането на определени методи за изчисляване на амортизационни отчисления

7. Физическо изхабяване на ДА

7.1. коефициент за физическо изхабяване Кфи=ТфЕ/ТпрЕ

7.2. Видове: отстранимо; неотстранимо