Дълготрайни активи

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Икономически оценки

1.1. Отчетна стойност

1.1.1. Определяна при пускане в експлоатация

1.1.2. Справедлива цена

1.1.3. Преоценъчна стойност

1.2. Балансова стойност

1.3. Възстановяема стойност

1.4. Ликвидационна стойност

1.4.1. Остатъчна (неамортизирана част)

1.4.2. Разходи за демонтаж

1.4.3. Приходи от вторични суровини

2. Оценки на дълготрайните активи

3. Инженерно технически оценки за състоянието

4. Износване и изхабяване на ДА

4.1. Влошаване на техническите и\или икономическите характеристики

4.2. Физическо изхабяване

4.2.1. Влошаване значенията на някои технически характеристики в различни моменти

4.2.2. Определящи фактори

4.2.2.1. Произтичащи от начина на изработване

4.2.2.2. Благоприятни или неблагоприятни условия на експлоатация

4.2.2.3. Ритмичност и качество на ремонт и поддръжка

4.2.2.4. Начин на стопанисване

4.2.3. Видове физическо износване

4.2.3.1. Отстранимо

4.2.3.2. Неотстранимо

4.3. Икономическо изхабяване

4.3.1. Основен фактор е научно техническият процес и темповете му на внедряване в практиката

4.3.2. Видове

4.3.2.1. Новите ДА имат по-ниска отчетна стойност,но останалите показатели не се различават

4.3.2.2. Старите и новите ДА се различават по отчетна стойност и технически показатели

4.3.2.3. Ограничава се използването на ДА по фактори като условия на труд и безопасност

4.3.2.4. Ограничаване използването на ДА по екологични съображения

5. Амортизационни изчисления и политика

5.1. Отчисления

5.1.1. Определяни годишно суми,включващи се в себестойността и служещи за подмяна на износени ДА

5.2. Политика

5.2.1. Част от стопанската политика на БО,конкретизирана чрез избор и прилагане определени методи за начисляване на амортизационните изчисления