Структура на ДА и икономически оценки

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура на ДА и икономически оценки by Mind Map: Структура на ДА и икономически оценки

1. Амортизационни отчисления и политика

1.1. Амортизационни отчисления

1.1.1. Суми,определяни годишно,които се включват в себестойноста

1.2. Амортизационна политика

1.2.1. Частот стопанската политика на бизнес организацията

2. Изхабяване/износване на ДА

2.1. Икономическо

2.1.1. При по-ниска отчетна стойност на ДА

2.1.2. При по-ниска отчетна стойност на ДА и по някои технически показатели

2.1.3. Когато при екологично съображение се ограничи използването на ДА

2.2. Физическо

2.2.1. Фактори,произтичащи от начина на изработване

2.2.2. Условия за осъществяване на експлоатация

2.2.3. Ритмичност и качество на ремонтните дейности

2.2.4. Фактори,свързани с начина на експлоатация

2.2.5. Видове

2.2.5.1. Отстраними

2.2.5.2. Неотстраними

3. Икономически оценки

3.1. Инженерно-технически оценка за състоянието на дълготрайните активи

3.2. Икономическа оценка за ДА

3.2.1. Балансова стойност

3.2.2. Възстановяема стойност

3.2.3. Ликвидационна стойност

3.2.3.1. Остатъчна неамортизирана част

3.2.3.2. Разходи за демонтаж

3.2.3.3. Приходи от продажби на амортизирани дълготрайни активи

3.3. Отчетна стойност

3.3.1. Цена на придобиване

3.3.2. Себестойност

3.3.3. Справедлива стойност

4. Състав

4.1. Дълготрайни материални активи

4.1.1. Земи и сгради

4.1.2. Съоражения

4.1.3. Машини,производствено оборудване и апаратури

4.1.4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане

4.2. Дълготрайни нематериални активи

4.2.1. Продукти от развойната дейност

4.2.2. Патенти,концесии,лицензи

4.2.3. Търговска репутация

4.2.4. Предоставени активи от ДНМА в процес на изграждане

4.3. Дълготрайни финансови активи

4.3.1. Акции и дялове

4.3.2. Предоставени заеми

4.3.3. Дългосрочни инвестиции

5. Амортизационни отчисления и политика