Дълготрайни активи

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. инженерно-технически оценки за състоянието на ДА

1.2. икономически оценки

1.2.1. отчетна стойност, определя се от:

1.2.1.1. цена на придобиване

1.2.1.2. себестойност

1.2.1.3. справедлива цена

1.2.1.4. преоценъчна стойност

1.2.2. балансова стойност

1.2.3. възстановяема стойност

1.2.4. лихвена стойност

1.2.4.1. остатъчна част

1.2.4.2. разходи за демонтаж, подготовка за реализация на части или целия ДА

1.2.4.3. приходи

2. Изхабяване на ДА

2.1. физическо изхабяване

2.1.1. влошаване на значението на някои физически характеристики

2.1.2. степента на физическото изхабяване се определя като се сравнят значенията на избраната характеристика в различни моменти от време

2.1.3. може да се определи аналитично чрез коефицента на физическо изхабяване

2.1.4. фактори оказващи влияние на физическото изхабяване

2.1.4.1. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА

2.1.4.2. условията в които се осъществява работата на ДА

2.1.4.3. ритмичност и качество на изпълняемите дейности по подръжка на ДА

2.1.4.4. фактори свързани с начина на стопанисване

2.1.5. видове физическо изхабяване

2.1.5.1. отстранимо

2.1.5.2. неотстранимо

2.2. икономическо изхабяване

2.2.1. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

2.2.2. сравняват се значенията на изброените технологични показатели

2.2.3. коефициент за икономическо износване

2.2.4. основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния прогрес и темповете с който се внедряват неговите постижения в практиката

2.2.5. видове ИИ

2.2.5.1. новите ДА имат по-малка отчетна стойност от старите

2.2.5.2. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

2.2.5.3. по социални съображения се ограничава използването на ДА

2.2.5.4. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА