Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Konstruktivisme by Mind Map: Konstruktivisme
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Konstruktivisme

Lærer/Elev

Lærerrollen

Fasilitering, Planlegg, Organiser

Rettledning, Gi råd, Vis vei

Fleksibilitet, Lær av prosessen

Hjelp, Kom med forslag, Gi anbefalinger, Utfordre kreativiteten, Oppmuntre til selvstendig tenkning

Vurdering, Muligheter, Styrker, Utviklingsbehov

Grensesetting

Elevrollen

Ansvar for egen læring, Nyskjerrig, Initiativrik, Iherdig

Dobbel læring, Lære fag, Lære å lære

Bruk av IKT, Programvare for å nå læremålene, Internett for å skaffe og dele informasjon, Simulering, modellering osv.

Prinsipper

Fokus på eleven

Læring er en aktiv prosess, Akseptere elevens autonomitet, Fokus på læring og ikke undervisning, Eleven ønsker å lære, Eleven har et formål med innsatsen

Motivasjon er nøkkelen til læring, Oppmuntre til undersøkelse, Oppmuntre til nyskjerrighet, Oppmuntre til initiativ

Egen erfaring er sentralt, Eleven har sine overbevisninger, Eleven har sine holdninger, Eleven har sin kunnskap

Mennesker har en predisposisjon til, Velge ut og behandle informasjon, Konstruere hypoteser/antagelser, Foreta valg

Læring er

En del av en større sammenheng, Er en del av livet, Er preget av forutantagelser, Er preget av frykten for det ukjente

En sosial aktivitet, Samarbeidslæring støttes, Læring involverer språk, Læring involverer eleven i virkelige situasjoner, Læring oppmuntrer til dialog, Mellom elever, Mellom elev og lærer

Læring tar tid, Refleksjon, Modning

Læring har fokus på, Forståelse, Utbytte

Generelle mål

Ressonering

Kritisk tenkning

Problemløsning

Informasjon, forståelse og anvendelse

Kunnskapsoverføring

Refleksjon