Konstruktivisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konstruktivisme by Mind Map: Konstruktivisme

1. Lærer/Elev

1.1. Lærerrollen

1.1.1. Fasilitering

1.1.1.1. Planlegg

1.1.1.2. Organiser

1.1.2. Rettledning

1.1.2.1. Gi råd

1.1.2.2. Vis vei

1.1.3. Fleksibilitet

1.1.3.1. Lær av prosessen

1.1.4. Hjelp

1.1.4.1. Kom med forslag

1.1.4.2. Gi anbefalinger

1.1.4.3. Utfordre kreativiteten

1.1.4.4. Oppmuntre til selvstendig tenkning

1.1.5. Vurdering

1.1.5.1. Muligheter

1.1.5.2. Styrker

1.1.5.3. Utviklingsbehov

1.1.6. Grensesetting

1.2. Elevrollen

1.2.1. Ansvar for egen læring

1.2.1.1. Nyskjerrig

1.2.1.2. Initiativrik

1.2.1.3. Iherdig

1.2.2. Dobbel læring

1.2.2.1. Lære fag

1.2.2.2. Lære å lære

1.2.3. Bruk av IKT

1.2.3.1. Programvare for å nå læremålene

1.2.3.2. Internett for å skaffe og dele informasjon

1.2.3.3. Simulering, modellering osv.

2. Prinsipper

2.1. Fokus på eleven

2.1.1. Læring er en aktiv prosess

2.1.1.1. Akseptere elevens autonomitet

2.1.1.2. Fokus på læring og ikke undervisning

2.1.1.3. Eleven ønsker å lære

2.1.1.4. Eleven har et formål med innsatsen

2.1.2. Motivasjon er nøkkelen til læring

2.1.2.1. Oppmuntre til undersøkelse

2.1.2.2. Oppmuntre til nyskjerrighet

2.1.2.3. Oppmuntre til initiativ

2.1.3. Egen erfaring er sentralt

2.1.3.1. Eleven har sine overbevisninger

2.1.3.2. Eleven har sine holdninger

2.1.3.3. Eleven har sin kunnskap

2.1.4. Mennesker har en predisposisjon til

2.1.4.1. Velge ut og behandle informasjon

2.1.4.2. Konstruere hypoteser/antagelser

2.1.4.3. Foreta valg

2.2. Læring er

2.2.1. En del av en større sammenheng

2.2.1.1. Er en del av livet

2.2.1.2. Er preget av forutantagelser

2.2.1.3. Er preget av frykten for det ukjente

2.2.2. En sosial aktivitet

2.2.2.1. Samarbeidslæring støttes

2.2.2.2. Læring involverer språk

2.2.2.3. Læring involverer eleven i virkelige situasjoner

2.2.2.4. Læring oppmuntrer til dialog

2.2.2.4.1. Mellom elever

2.2.2.4.2. Mellom elev og lærer

2.2.3. Læring tar tid

2.2.3.1. Refleksjon

2.2.3.2. Modning

2.2.4. Læring har fokus på

2.2.4.1. Forståelse

2.2.4.2. Utbytte

3. Generelle mål

3.1. Ressonering

3.2. Kritisk tenkning

3.3. Problemløsning

3.4. Informasjon, forståelse og anvendelse

3.5. Kunnskapsoverføring

3.6. Refleksjon