📍📍 รูปแบบของผล ประโยชน์ทับซ้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
📍📍 รูปแบบของผล ประโยชน์ทับซ้อน by Mind Map: 📍📍 รูปแบบของผล  ประโยชน์ทับซ้อน

1. จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

2. 🖇เเบ่งออกเป็น7รูปแแบบ

2.1. ๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)

2.1.1. การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.1.1.1. เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง สานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

2.2. ๒.การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

2.2.1. หมายถึง สถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด

2.2.1.1. เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทา สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการ จัดสร้างสานักงาน

2.3. ๓.การทำงานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)

2.3.1. หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี อานาจควบคุม กากับ ดูแล

2.4. ๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

2.4.1. เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดย อาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

2.5. ๕.การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

2.5.1. หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

2.5.1.1. เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขาย ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น

2.6. ๖.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for private advantage)

2.6.1. เช่น การนำเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว

2.7. ๗.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)

2.7.1. เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อ การหาเสียงเลือกตั้ง

3. สรุป📝📚📗