วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาไทย และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาไทย และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา by Mind Map: วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาไทย และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1.1. มาตรา 50

1.1.1. รับการศึกษาภาคบังคับ (สารัตถนิยม)

1.2. มาตรา 54

1.2.1. รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สารัตถนิยม)

1.2.2. เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา (สารัตถนิยม)

1.2.3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ (พุทธปรัชญา)

1.3. มาตรา 258

1.3.1. พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย (ปฏิรูปนิยม)

1.3.2. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ (สารัตถนิยม)

1.3.3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ (อัตถิภาวะนิยม)

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

2.1. ความมั่นคง (ปฏิรูปนิยม)

2.2. พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (พิพัฒนาการนิยม)

2.3. สร้างโอกาสและความเสมอภาค (ปฏิรูปนิยม)

2.4. ปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ (พิพัฒนาการนิยม)

2.5. พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พิพัฒนาการนิยม)

2.6. เติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (ปฏิรูปนิยม)

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้าง พัฒนา ทุนมนุษย์

3.1.1. พัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ (อัตถิภาวะนิยม)

3.1.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา (อัตถิภาวะนิยม)

3.1.3. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม (พุทธปรัชญา)

4. พระราชบัญญัติการศึกษาไทย 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข

4.1. มาตรา 6

4.2. มาตรา 7

4.2.1. เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (นิรันตรนิยม)

4.2.2. ปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย (พิพัฒนาการนิยม)

4.3. มาตรา 8

4.4. มาตรา 15

4.4.1. การศึกษา 3 ระบบ (อัตถิภาวะนิยม)

4.5. มาตรา 22

4.5.1. ประเมินผู้เรียนคู่กิจกรรม (พิพัฒนาการนิยม)

4.5.2. เรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ (อัตถิภาวะนิยม)

4.6. มาตรา 24

4.6.1. รู้จากประสบการณ์จริง (พิพัฒนาการนิยม)

4.7. มาตรา 26

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

5.1. ยุทธศาสตร์ชาติ

5.1.1. มั่นคง

5.1.2. ผลิตและพัฒนา

5.1.3. พัฒนาศักยภาพ

5.1.4. สร้างโอกาส

5.1.5. เสริมคุณภาพ

5.1.6. บริหาร

5.2. การจัดการศึกษา

5.2.1. เด็กก้าวสู่จุดหมาย (พิพัฒนาการนิยม)

5.3. เป้าหมาย

5.3.1. คุณลักษณะและทักษะ 3Rs8Cs (พิพัฒนาการนิยม)

5.4. จุดมุ่งหมาย

5.4.1. พัฒนาระบบ (พิพัฒนาการนิยม)

5.4.2. พัฒนาคนไทย (พิพัฒนาการนิยม)

5.4.3. พัฒนาสังคม (พิพัฒนาการนิยม)

5.4.4. ข้ามกับดัก (พิพัฒนาการนิยม)

5.5. ศึกษาตลอดชีวิต (พิพัฒนาการนิยม)

5.6. วิสัยทัศน์

5.6.1. การศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โลกศตวรรษที่ 21 (พิพัฒนาการนิยม)

6. หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

6.1. มาตรฐาน ต.1.1

6.1.1. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ

6.2. มาตรฐาน ต.1.2

6.2.1. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

6.3. มาตรฐาน ต.1.3

6.3.1. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

6.4. มาตรฐาน ต.2.1

6.4.1. นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยการพูดและการเขียน

6.5. มาตรฐาน ต. 2.2

6.5.1. เข้าใจความแตกต่างและความเหมือนระหว่างภาษาและวัฒนธรรม