Các bước làm bài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các bước làm bài by Mind Map: Các bước làm bài

1. Đọc kỹ đề

2. Highlight, Ghi lại các số liệu

3. Các công việc cần làm trong bài toán này

3.1. cv1

3.2. cv2

3.3. cv3

3.4. cv4

4. Sắp xếp các công việc này vào 1 sơ đồ + số liệu

5. Chuyển công việc này thành lệnh lập trình

5.1. input()

5.1.1. 3 dạng

5.2. print()

5.2.1. 2 dạng

5.3. if

5.3.1. 2 dạng

5.4. for

5.5. while

5.6. break

5.7. continue