ბეშუმი

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ბეშუმი by Mind Map: ბეშუმი

1. ეკონომიკური პროფილი

1.1. მშპ

1.2. ბიზნეს-სექტორისა და ბიზნეს-რეგისტრის ანალიზი

1.3. კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების ანალიზი

1.4. უძრავი ქონების ფასთა კვლევა

1.5. ტურიზმი

1.6. სოფ.მეურნეობა

1.7. სხვა

2. ღონისძიებები ეფექტიანობის შეფასება

2.1. საპროგნოზო ხარჯები

2.2. საპროგნოზო შემოსავლები

2.3. მომგებიანობის ანალიზი

2.3.1. დასკვნები და რეკომენდაციები

3. მოკლე ისტორიული მიმოცილვა

3.1. ისტორიული რეტროსპექტივა

3.2. სივრცითი და ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებისა და აქტივობების მიმოხილვა

3.3. რელიგიური კონფესიების გავლენა დასახლების ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებაზე - ისტორიული მონაცემები

4. დასახლების მაფორმირებელი სფერო(ები)ს/დარგ(ებ)ის კვლევა

4.1. დასახლების მაფორმირებელი სფერო(ები)ს/დარგ(ებ)ის პოზიციონირება ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო კონტექსტში

4.1.1. გოდერძი და გომარდული ვითარდება, სად არის ბეშუმი და როგორ პოზიციონირდეს?

4.2. განვითარების პერსპექტივები - დასახლების მაფორმირებელი სფეროების მონაცემები

5. დასახლების მომსახურე სფეროების/დარგების კვლევა

5.1. დასახლების მომსახურე სფეროების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები - დასახლების მომსახურე სფეროების მონაცემები

6. დასახლების ძირითადი ფუნქციის/ფუნქციების კვლევა

6.1. დასახლების ძირითადი ფუნქციის/ფუნქციების ანალიზი და დივერსიფიკაციის პერსპექტივები

6.1.1. "კონკურენტები" და "მოკავშირეები"

6.1.1.1. სხვა კურორტებთან შედარებით რა უპირატესობები აქვს ბეშუმს? მატრიცა-ცხრილი

6.1.1.1.1. მდებარეობა და სატრანსპორტო კვანძებთან სიახლოვე

6.1.1.1.2. კლიმატი, ფლორა, ფაუნა

6.1.1.1.3. კულტურა ტრადიციები

6.1.1.1.4. გასტრონომია

6.1.1.1.5. სერვისები / ტუზიმის ტიპები

6.1.1.1.6. ინფრა

6.1.1.1.7. მოსახლეობა

6.2. დასახლების ძირითადი ფუნქციის/ფუნქციების მონაცემები და დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები

6.2.1. ა/რ პრიორიტეტებში ზის მიწის ნაკვეთების გასხვისება მთის კურორტებზე

6.2.2. მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცრება 9.5 მლნლ ბეშუმი ზის?

6.2.2.1. გოდერძიმდე მივა და ბეშუმი?

6.2.3. მთის კურორტების და რეკრეაციის განვითარება 26.7 მლნ

6.2.4. წყლის სისტემის განვითარება 73 მლნ.