พันธะทางสังคม หน่วยที่ 1 ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พันธะทางสังคม หน่วยที่ 1 ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม by Mind Map: พันธะทางสังคม หน่วยที่  1   ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม

1. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนไทยและพลเมืองโลก

3. มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดี

3.1. มีความศรัทธา

3.2. มีความเชื่อ

3.3. มีอุดมการณ์ทางการเมือง

4. การศึกษาไทยกับการพัฒนาพลเมือง

5. ลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย

5.1. การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเป็นเป้าหมาย สำคัญสำหรับการสร้างสังคมไทยในอนาคต

5.2. ผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

5.3. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

6. พลเมืองที่เหมาะกับสังคมในศตวรรษที่ 21

6.1. มีความสามารถที่มองปัญหาและแก้ปัญหาได้ในฐานะของคนในสังคมโลกาภิวัฒน์

6.2. มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบหน้าที่และบทบาทของตนเอง

6.3. มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม

6.4. มีความสามารถที่คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ และ คิดอย่างเป็นระบบ

6.5. มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยสันติวิธี

6.6. มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.7. มีความสามารถที่จะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของชนกลุ่มน้อย

6.8. มีเจตนารมณ์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

7. สรุป : การพัฒนาพลเมืองดี