พันธะทางสังคม หน่วยที่ 1 ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พันธะทางสังคม หน่วยที่ 1 ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม by Mind Map: พันธะทางสังคม หน่วยที่  1   ความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณ์ทางสังคม

1. ลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย

1.1. การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเป็นเป้าหมาย สำคัญสำหรับการสร้างสังคมไทยในอนาคต

1.2. ผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

1.3. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. พลเมืองที่เหมาะกับสังคมในศตวรรษที่ 21

2.1. มีความสามารถที่มองปัญหาและแก้ปัญหาได้ในฐานะของคนในสังคมโลกาภิวัฒน์

2.2. มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบหน้าที่และบทบาทของตนเอง

2.3. มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.4. มีความสามารถที่คิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ และ คิดอย่างเป็นระบบ

2.5. มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยสันติวิธี

2.6. มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.7. มีความสามารถที่จะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของชนกลุ่มน้อย

2.8. มีเจตนารมณ์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนไทยและพลเมืองโลก

5. มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดี

5.1. มีความศรัทธา

5.2. มีความเชื่อ

5.3. มีอุดมการณ์ทางการเมือง

6. การศึกษาไทยกับการพัฒนาพลเมือง

7. สรุป : การพัฒนาพลเมืองดี