Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка by Mind Map: Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка

1. Нормативно-правова база

1.1. Укази Президента України:

1.1.1. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в України» від 31.07.2000 року № 928/2000; Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010р. № 926/2010;

1.2. Закони України

1.2.1. Закон України «Про національну програму інформатизації» вiд 04.02.1998 № 74/98-ВР; Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998р. №74/98-ВР; Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253; 2006 р., N 22, ст. 199); Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 №2984-ІІІ; Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9.01.2007 року № 537-V( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12, ст.102 ; Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011, №3715-17;

1.3. Державні програми:

1.3.1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) від 3 листопада 1993 р. N 896 ( 896-93-п); Державна програма «Вчитель» від 28 березня 2002 р. N 379

1.4.  Концепції:

1.4.1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2001); Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл, затверджена Колегією МОНУ від 27 квітня 2001 р.;

1.4.2. Наказ МОН України «Про створення Українського центру дистанційної освіти» від 07.07.2000р., № 293; Наказ МОН України «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям» від 06.12.2005 р. № 693; Наказ МОН України «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів» від 15.05.2006 № 369; Наказ МОН України «Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти у 2008/2009 навчальному році» від 24.12.2008 № 1200; Наказ МОН України «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти» від 12.06.2009 р. № 507; Наказ МОН України «Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» від 24.03.2009р. № 271;

1.5. Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1.6. Постанови Верховної Ради України

1.6.1. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положення про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України» від 04.02.1998 р. № 77/98-ВР; Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки» від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ; Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 01.01.2005 р. № 3175-ІV;

1.7. Постанови Кабінету Міністрів України

1.7.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» вiд 31.08.1998 р. № 1352; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки» від 16.05.2001 р. № 436; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін» від 13 липня 2004 р. № 905; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвПостанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» (Постанова, паспорт, заходи) від 7 грудня 2005 р. № 153;

2. Пріоритетні напрями інформатизації освіти

2.1. фундаменталізація та оновлення змісту освіти з інформатики

2.2. оснащення сучасними засобами та забезпечення виходу в Інтернет;

2.3. створення національної інформаційної культури;

2.4. удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів;

2.5. інформатизація процесу навчання і виховання;

2.6. інформатизація системи управління навчальними закладами  ;

3. Передумовами інформатизації освіти

3.1. зміна структури інформаційної навчальної взаємодії між вчителем та учнем;

3.2. зміна структури представлення навчального матеріалу і самого навчально-методичного забезпечення;

3.3. зміна навчального середовища як умови взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу

4. Використання ІКТ у ВНЗ

4.1. Як засіб навчання

4.1.1. аудиторної роботи

4.1.2. самостійної роботи

4.2. Як засіб вивчення

4.2.1. бакалаврів

4.2.1.1. Інформаційні технології навчання

4.2.1.1.1. Модуль І Основи роботи з ОС

4.2.1.1.2. Модуль ІІ Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Word

4.2.1.1.3. Модуль ІІІ Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Excel

4.2.1.1.4. Модуль V Мультимедійні технології навчання

4.2.1.2. Технічні засоби навчання

4.2.1.2.1. Модуль І. Психолого-педагогічні особливості застосування технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі. Технічні засоби відтворення статичної і динамічної інформації.

4.2.1.2.2. Модуль ІІ Технічні засоби контролю знань та інтерактивні технології навчання.

4.2.1.3. Системи технологій

4.2.1.3.1. Аналіз інформаційних систем та їх видів

4.2.1.3.2. Види інформаційних технологій у економіці, науці, освіті та техніці

4.2.1.3.3. Аналіз офісного та спеціального програмного забезпечення для здійснення бізнес-планування

4.2.1.3.4. Специфіка роботи на фондових ринках та на FOREX-терміналах

4.2.1.3.5. Інтернет-комерція

4.2.2. магістрів

4.2.2.1. Моніторинг навчальної діяльності

4.2.2.1.1. Створення тестів з дотриманням рівнів таксономії Блума

4.2.2.1.2. Аналіз та класифікація наявного програмного забезпечення для здійснення тестування

4.2.2.2. Освітні вимірювання

4.2.2.2.1. Використання MS Excel для реалізації параметричних та непараметричних критеріїв

4.2.2.2.2. Аналіз та використання спеціалізованого програмного забезпечення для обробки статистичних результатів

4.3. Як засіб управління

4.3.1. Як засіб управління навчально-виховним процесом

4.3.2. Як засіб управління навчальним закладом

5. Інформатизація освіти

5.1. інформатизація освіти - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу