Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FIO - Bogucice by Mind Map: FIO - Bogucice

1. kryteria

1.1. finansowe

1.1.1. 40 001 – 150 000 zł

1.1.2. 10%

1.1.3. środki własne finansowe

1.2. deadline

1.2.1. 14 stycznia 2013 r. (pon)

1.2.1.1. do godz.16:15

1.3. ogłoszenie wyników

1.3.1. przed dniem 1 maja 2013 r.

1.4. złożenia oferty

1.4.1. adres

1.4.1.1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Aleje Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa z dopiskiem: PO FIO 2013.

1.4.2. załączniki

1.4.2.1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego - lub innych dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

1.4.2.2. umowa oferty wspólnej (w przypadku składania oferty wspólnej)

1.5. budżet

1.5.1. koszty obsługi i administracyjne

1.5.1.1. 10%

1.5.1.1.1. dotacji

1.5.2. koszty funkcjonowania organizacji

1.5.2.1. 10%

1.5.2.1.1. dotacji

1.5.3. koszty wyposażenia

1.5.3.1. 10%

1.5.3.1.1. dotacji

1.5.3.2. < 3500 zł.

1.5.4. koszt adaptacji pomieszczeń

1.5.4.1. 10%

1.5.4.2. < 5000 zł.

1.5.5. koszty wyjazdów służbowych

1.5.5.1. 5%

1.5.6. koszty promocji

1.5.6.1. 5%

1.5.7. kwalifikowane

1.5.7.1. koszty przelewów

1.6. merytoryczne

1.6.1. cele

1.6.1.1. 4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

1.6.2. PRIORYTET IV – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

1.6.2.1. 1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego

1.6.2.1.1. szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe

1.6.2.1.2. promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze

1.6.2.1.3. promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej,

1.6.2.1.4. promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna

1.6.2.2. 2. Wolontariat pracowniczy

1.6.2.2.1. realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej

1.6.3. kryteria horyzontalne

1.6.3.1. innowacyjność

1.6.3.1.1. zespół cech określonego przedsięwzięcia, które powstaje w oparciu o nowy pomysł (inwencję), stanowiącego, co do formy i zawartości merytorycznej, nowość na danym obszarze i/lub środowisku.

1.6.3.1.2. wymiary

1.6.3.2. partnerstwo

1.6.3.2.1. współpracę przy realizacji projektu przez beneficjenta i podmioty z sektora finansów publicznych (partnerstwo publiczno-społeczne) lub w formule oferty wspólnej (partnerstwo wewnątrzsektorowe).

1.6.3.2.2. Oferent złoży ofertę, w której wykaże planowaną współpracę z tymi podmiotami

1.6.3.3. zrównoważony rozwój

1.6.3.3.1. kierunek, orientację na poprawę poziomu i jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz właściwej struktury demograficznej społeczeństwa, dla osiągnięcia spójności społecznej.

1.6.3.4. równość szans

1.6.3.4.1. równego dostępu do pożądanych dóbr, równego stopnia ich osiągania oraz równego startu w ubieganiu się o te dobra. Równość szans należy rozumieć szerzej niż tylko równość płci.

1.6.4. czas realizacji

1.6.4.1. 2013-05-01

1.6.4.2. 2013-12-31

1.6.5. kryteria strategiczne

1.6.5.1. 12 pkt.

1.6.6. wskaźniki

1.6.6.1. Liczba beneficjentów ostatecznych (osób z organizacji pozarządowych i firm) objętych działaniami w ramach Priorytetu IV PO FIO

1.6.6.2. rezultaty

1.6.6.2.1. Liczba wykształconych liderów ekonomii społecznej i animatorów lokalnych ze środków PO FIO

1.6.6.2.2. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej i animacji lokalnej dofinansowanych w ramach PO FIO

1.6.6.2.3. Liczba działań innowacyjnych z zakresu ekonomii społecznej i animacji lokalnej dofinansowanych w ramach PO FIO

2. pomysł

2.1. problemy

2.1.1. niska aktywność mieszkańców w procesie planowania przestrzennego

2.1.1.1. ogólnie w Polsce

2.1.1.2. case-study w Bogucicach

2.1.1.2.1. kontekst miejsca

2.1.1.2.2. interesariusze

2.1.2. niski poziom integracji mieszkańców

2.2. cel

2.2.1. ogólny dla działań na 2013

2.2.1.1. integracja mieszkańców dla procesu planowania przestrzennego

2.2.2. dla projektu FIO

2.2.2.1. opracowanie do 31 grudnia 2013 r. narzędzi podnoszących poziom aktywności mieszkańców dla procesu planowania przestrzennego z wykorzystaniem elementów grywalizacji i wolontariatu pracowniczego

2.3. produkty

2.3.1. metodologia integracji i aktywizacji mieszkańców przy wykorzystaniu narzędzi grywalizacji

2.3.1.1. grywalizacja

2.3.1.1.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja

2.3.1.2. określenie produktów szczegółowych

2.3.1.2.1. co gry mają nam dać

2.3.1.2.2. jakiej wiedzy o przestrzeni potrzebujemy od mieszkańców

2.3.1.3. zaangażowanie

2.3.1.3.1. wolontariat pracowniczy

2.3.1.3.2. partnerstwo trójsektorowe

2.3.1.4. opcje

2.3.1.4.1. opracowanie gier/zadań dla różnych interesariuszy

2.4. partnerzy

2.4.1. Bona Fides

2.4.2. ktoś z Bogucic

2.4.3. wolontariat pracowniczy

2.4.3.1. może

2.4.3.1.1. Future Processing