นโยบายนายกเทศมนตรี นางสุชาดา พันธ์นรา

นโยบายในการปฏิบัติงานที่นายกเทศมนตรี นางสุชาดา พันธ์นรา แถลงต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับตำแหน่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นโยบายนายกเทศมนตรี นางสุชาดา พันธ์นรา by Mind Map: นโยบายนายกเทศมนตรี  นางสุชาดา พันธ์นรา

1. ๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.1. ๓.๑ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

1.1.1. สะอาด สวยงาม

1.1.2. ปลอดภัย

1.1.3. ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

1.1.3.1. ชาวไทย

1.1.3.2. ชาวต่างประเทศ

1.2. ๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว

1.2.1. กิจกรรมทางด้านศาสนา

1.2.2. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

1.2.3. กิจกรรมอื่น ๆ

1.3. ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ

1.3.1. กลุ่มสตรี

1.3.2. อาชีพในชุมชน

1.3.3. ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

1.3.4. กิจกรรมของชุมชน

1.3.5. เศรษฐกิจชุมชน

2. ๑.นโยบายด้านการจัดการศึกษา

2.1. ๑.๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

2.1.1. มาตรฐานสากล

2.1.2. รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

2.1.3. การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

2.1.4. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.2. ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสังกัด

2.2.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2.2. ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ

2.2.3. สร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความชอบธรรมและเหมาะสม

2.3. ๑.๓ สนับสนุนให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

2.3.1. สถาบันการศึกษา

2.3.2. หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3.3. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

2.3.3.1. ได้มาตรฐาน

2.3.3.2. สภาพแวดล้อมที่ดี

2.3.3.3. อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ

2.3.3.4. ทันสมัย

2.3.3.5. เตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้าน

3. ๒.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

3.1. ๒.๑ ปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

3.1.1. ปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

3.1.1.1. ถนน

3.1.1.2. ทางเท้า

3.1.1.3. ท่อและคูระบายน้ำ

3.2. ๒.๒ เร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง

3.2.1. พียงพอกับความต้องการของชุมชน

3.2.2. ความปลอดภัยในชีวิต

3.2.3. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

3.3. ๒.๓ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจร

3.3.1. ทันสมัย

3.3.2. อำนวยความสะดวก

3.3.3. ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

3.4. ๒.๔ ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ

3.4.1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

3.4.1.1. สภาพภูมิทัศน์มีความร่มรื่น

3.4.1.2. สวยงาม

3.4.1.3. เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

4. ๖.นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1. ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา

4.1.1. กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

4.1.2. กีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ

4.1.3. จัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง

4.1.4. จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย

4.1.5. กิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน

4.1.6. การรวมกลุ่มตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะสู่นักกีฬาอาชีพ

4.2. ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน

4.2.1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา

4.2.2. นำหลักศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางศูนย์รวมจิตใจของคน

4.3. ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

4.3.1. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

4.3.2. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ

5. ๔.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

5.1. ๔.๑ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

5.1.1. ความซื่อสัตย์ สุจริต

5.1.2. มีความโปร่งใสพร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

5.1.3. น้อมนำหลักปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

5.2. ๔.๒ ยึดมั่นในหลักการ การกระจายอำนาจ

5.2.1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

5.2.2. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

5.2.3. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

5.2.4. แผนความต้องการของชุมชน

5.3. ๔.๓ ประสานงานกับราชการทุกส่วน

5.3.1. ราชการส่วนกลาง

5.3.2. ส่วนภูมิภาค

5.3.3. รัฐวิสาหกิจ

5.3.4. องค์กรเอกชน

5.4. ๔.๔ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

5.4.1. นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้

5.4.2. อบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน

5.5. ๔.๕ ปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงาน

5.5.1. ทันสมัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน

5.5.2. คล่องตัว สะดวก และประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ

6. ๕.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการสาธารณสุข

6.1. ๕.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

6.1.1. ปรับปรุงการบริการสาธารณสุข

6.1.1.1. การป้องกันโรค

6.1.1.2. สุขภาพอนามัย

6.2. ๕.๒ พัฒนาและขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

6.2.1. พัฒนากลุ่มอาสาสมัคร

6.2.2. ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

6.3. ๕.๓ พัฒนาปรับปรุงด้านรักษาความสะอาด

6.3.1. กำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

6.3.1.1. มุ่งลดจำนวนขยะ

6.3.1.2. นำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.4. ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม

6.4.1. การพัฒนาตนเองตามโครงการต่าง ๆ

6.4.2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.4.3. การเอาชนะยาเสพติด

6.5. ๕.๕ ปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.5.1. ให้ได้มาตรฐาน

6.5.2. มีประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.5.3. บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

6.6. ๕.๖ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6.6.1. อาสาสมัครป้องกันภัยภายในชุมชน

6.6.2. ยามท้องถิ่น

6.6.3. การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

6.6.4. ระบบเฝ้าระวังติดตาม

6.6.5. การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมของหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ