Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

นโยบายนายกเทศมนตรี นางสุชาดา พันธ์นรา by Mind Map: นโยบายนายกเทศมนตรี  นางสุชาดา พันธ์นรา
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

นโยบายนายกเทศมนตรี นางสุชาดา พันธ์นรา

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ

๑.นโยบายด้านการจัดการศึกษา

๑.๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสังกัด

๑.๓ สนับสนุนให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

๒.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

๒.๑ ปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

๒.๒ เร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง

๒.๓ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจร

๒.๔ ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ

๖.นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

๔.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๔.๒ ยึดมั่นในหลักการ การกระจายอำนาจ

๔.๓ ประสานงานกับราชการทุกส่วน

๔.๔ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๔.๕ ปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงาน

๕.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการสาธารณสุข

๕.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

๕.๒ พัฒนาและขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

๕.๓ พัฒนาปรับปรุงด้านรักษาความสะอาด

๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม

๕.๕ ปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๖ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน