Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketing căn bản by Mind Map: Marketing căn bản

1. Tổng quan về Marketing

1.1. Qúa trình hình thành và các triết lý MAR

1.1.1. Qúa trình phát triển MAR

1.1.2. Các triết lý MAR

1.1.2.1. Triết lý sản xuất

1.1.2.2. Triết lý sản phẩm

1.1.2.3. Triết lý bán hàng

1.1.2.4. Triết lý MAR

1.1.2.5. Triết lý Marketing đạo đức xã hội

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Marketing

1.2.2. Nhu cầu

1.2.3. Trao đổi

1.2.4. Khách hàng

1.2.5. Sản phẩm

1.2.6. Thị trường

1.2.7. Gía trị của khách hàng, sự hài lòng khách hàng ( Sự thõa mãn khách hàng)

1.3. Các nguyên tắc và mục tiêu của MAR

1.4. Vai trò và chức năng của MAR

1.5. MAR MIX

1.5.1. Khái niệm MM

1.5.2. Các mô hình MM

1.5.3. Các yêu tố ảnh hưởng đến MM

1.6. Qúa trình MAR

1.6.1. R => STP => MM => I => C

2. Môi trường MAR

2.1. Khái niệm

2.1.1. Môi trường nhân khẩu học

2.1.2. Môi trường kinh tế

2.1.3. Môi trường tự nhiên

2.1.4. Môi trường công nghệ

2.1.5. Môi trường chính trị

2.1.6. Môi trường văn hóa

2.1.7. Môi trường vi mô

2.1.7.1. Nhà cung cấp

2.1.7.2. Doanh nghiệp

2.1.7.3. Trung gian Mar

2.1.7.4. Đối thủ cạnh tranh

2.1.7.5. Công chúng

2.1.7.6. Khách hàng

3. STP

3.1. Phân khúc thị trường

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Những yêu cầu với việc phân khúc

3.1.3. Mục đích của phân khúc

3.1.4. Tiến trình phân khúc thị trường

3.1.5. Các tiêu thức phân khúc thị trường

3.2. Xác định thị trường mục tiêu

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Các chiến lược chọn thị trường mục tiêu

3.3. Định vị

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Các bước định vị

3.3.3. Những sai lầm cần tránh khi định vị

4. Hành vi mua của khách hàng

4.1. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng

4.1.1. Khái quát về thị trường người tiêu dùng

4.1.1.1. Khái niệm

4.1.1.2. Đặc trưng cơ bản của B2C

4.1.1.3. Phân loại hành vi mua nhà tiêu dùng

4.1.2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng

4.1.3. Những yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng

4.1.4. Quy trình ra quyết định mua

4.2. Hành vi mua hàng của tổ chức ( B2B)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Đặc điểm

4.2.3. Các dạnh hành vi mua của B2B

4.2.4. Những yếu tố tác động đến hành vi mua của B2B

4.2.5. Quy trình ra quyết định mmua của B2B

5. Chiến lược sản phẩm

5.1. Khái niệm, cấu trúc, phân loại sản phẩm

5.2. Nội dung chiến lược sản phẩm

5.2.1. Kích thước tập hợp sản phẩm

5.2.2. Nhãn hiệu sản phẩm

5.2.3. Các quan điểm liên quan đến đặc tính sản phẩm

5.2.4. Thể bao bì

5.2.5. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm

5.2.6. Phát triển sản phẩm mới

5.2.7. Chu kì sống của sản phẩm

6. Chiến lược giá

6.1. Khái niệm

6.2. Vai trò

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá

6.3.1. Mục tiêu Mar

6.3.2. Chiến lược định vị và Mar mix

6.3.3. Chi phí

6.3.4. Định giá theo loại thị trường

6.3.5. Mối quan hệ giá cả và nhu cầu

6.3.6. Gía thành, giá cả và sản phẩm của đối thủ

6.3.7. Những yếu tố bên ngoài

6.4. Phương pháp định giá

6.5. Định giá sản phẩm mới

6.6. Định giá cho phối thức sản phẩm

6.7. Chiến lược điều chỉnh giá

6.8. Chiến lược thay đổi giá

7. Chiến lược phân phối

7.1. Bản chất và chức năng của kênh phân phối

7.2. Cấu trúc kênh phân phối

7.2.1. Chiều dài

7.2.1.1. Kênh trực tiếp

7.2.1.2. Kênh gián tiếp

7.2.2. Chiều rộng

7.2.2.1. Chiến lược phân phối rộng rãi

7.2.2.2. Chiến lược phân phối độc quyền

7.2.2.3. Chiến lược phân phối chọn lọc

7.3. Hoạt động của kênh phân phối

7.3.1. Các dòng chảy chủ yếu trong kênh phân phối

7.3.2. các hình thức hoạt động của kênh

7.3.2.1. Kênh Marketing truyền thống

7.3.2.2. Hệ thống Marketing dọc

7.3.2.3. Hệ thống Marketing ngang

7.3.2.4. Hệ thống Marketing đa kênh

7.3.3. Mâu thuẫn trong kênh phân phối và cách giải quyết

7.3.3.1. Các loại mâu thuẫn

7.3.3.2. Nguyên nhân

7.3.3.3. Giai quyết mâu thuẫn

7.3.4. Chọn và quản trị kênh phân phối

7.3.4.1. Căn cứ lựa chọn kênh phân phối

7.3.4.2. Các quyết định quản trị kênh

8. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

8.1. Khái niệm, vai trò

8.2. Các công cụ của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

8.2.1. Quảng cáo

8.2.2. Quan hệ công chúng

8.2.3. Khuyến mãi

8.2.4. Bán hàng cá nhân, bán hàng trực tiếp

8.2.5. Marketing trực tiếp

8.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến hỗn hợp

8.3.1. Loại sản phẩn kinh doanh

8.3.2. Sự sẵn sàng của người mua

8.3.3. Giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm

8.3.4. Chiến lược đẩy, chiến lược kéo