برنامه نویسی پیشرفته

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
برنامه نویسی پیشرفته by Mind Map: برنامه نویسی پیشرفته

1. بازی های رقابتی

1.1. نمونه ها

1.1.1. بازی اسپای

1.1.2. بازی اتللو

1.1.3. XO

1.1.4. بازی هانتر

2. پیشرفته برنامه نویسی کردن

2.1. Code Styling

2.2. طراحی نرم افزار

2.2.1. رسم UML

2.2.2. قدرت تفکر و خلاقیت

2.3. برنامه نویسی گروهی

2.3.1. (SCM)

2.3.2. انجام پروژه های گروهی

3. انگیزشی

3.1. جلسات گفتگو و انتقال تجربیات

3.1.1. آشنایی با بازار کار

3.1.2. تجربه های درسی

3.1.3. تجربه های انجام پروژه

3.2. مسابقات و کانتست ها

3.2.1. مسابقات ACM

4. کلاس های مکمل

4.1. Qt

4.1.1. مدرس

4.1.2. هدف

4.1.2.1. آشنایی با فریمورک کیوت

4.1.2.2. توانایی برنامه نویسی گرافیکی

4.1.2.3. آشنایی با سایر ماژول های کیوت

4.1.2.4. کار با دیتابیس و آشنایی با sql

4.2. Cpp11

4.2.1. هدف

4.2.2. مدرس

4.3. اصول طراحی نرم افزار و برنامه نویسی پیشرفته

4.3.1. اهداف

4.3.1.1. برنامه نویسی گروهی

4.3.1.2. مهندسی نرم افزار

4.3.1.3. آشنایی با مجوز های انتشار نرم افزار

4.3.1.3.1. متن باز

4.3.1.3.2. تجاری

4.3.2. مدرس

4.4. ACM

4.4.1. هدف

4.4.1.1. دانشگاه و ای سی ام؟

4.4.1.2. قدرت تحلیل - تفکر و ارایه ی الگوریتم

4.4.2. مدرس

4.5. Multithread Programming

4.5.1. هدف

4.5.1.1. آشنایی با برنامه نویسی چندنخی

4.5.2. مدرس

5. پروژه

5.1. تعطیلات نوروز

5.1.1. اهداف

5.1.1.1. بهبود توانایی های برنامه نویسی

5.1.1.2. ایجاد باور و توانایی در بچه ها

5.1.1.3. آماده سازی جهت انجام پروژه پایانی

5.1.2. ایده ها

5.2. پایان ترم

5.2.1. هدف

5.2.1.1. تولید؟

5.2.1.2. یادگیری

5.2.2. ایده ها

6. منابع

7. دانشجو ها

7.1. خیلی خوب

7.2. خوب

7.3. متوسط

8. TA ها

8.1. اسامی کمک مدرس ها

8.2. تمرین های کلاس حل تمرین

8.2.1. تمرین نه فقط برای تمرین ، بلکه برای یادگیری

8.2.2. تمرین های کاربردی تر

8.3. گروه بندی

9. (C++)کلاس درس

9.1. هفته اول

9.1.1. هدف

9.1.2. تمرین

9.1.3. موضوعات

9.2. هفته اول

9.2.1. هدف

9.2.2. موضوعات

9.2.3. تمرین

9.3. هفته دوم

9.3.1. هدف

9.3.2. موضوعات

9.3.3. تمرین

9.4. هفته سوم

9.4.1. هدف

9.4.2. موضوعات

9.4.3. تمرین

9.5. هفته چهارم

9.5.1. هدف

9.5.2. موضوعات

9.5.3. تمرین

9.6. هفته اول

9.6.1. هدف

9.6.2. موضوعات

9.6.3. تمرین

9.7. هفته اول

9.7.1. هدف

9.7.2. موضوعات

9.7.3. تمرین

9.8. هفته اول

9.8.1. هدف

9.8.2. موضوعات

9.8.3. تمرین

9.9. هفته اول

9.9.1. هدف

9.9.2. موضوعات

9.9.3. تمرین

9.10. هفته اول

9.10.1. هدف

9.10.2. موضوعات

9.10.3. تمرین

9.11. هفته اول

9.11.1. هدف

9.11.2. موضوعات

9.11.3. تمرین

9.12. هفته اول

9.12.1. هدف

9.12.2. موضوعات

9.12.3. تمرین

9.13. هفته دوم

9.13.1. هدف

9.13.2. تمرین

9.13.3. موضوعات

9.14. هفته سوم

9.14.1. هدف

9.14.2. تمرین

9.14.3. موضوعات

9.15. هفته چهارم

9.15.1. هدف

9.15.2. تمرین

9.15.3. موضوعات

9.16. هفته پنجم

9.16.1. هدف

9.16.2. تمرین

9.16.3. موضوعات

9.17. هفته ششم

9.17.1. هدف

9.17.2. تمرین

9.17.3. موضوعات

9.18. هفته هفتم

9.18.1. هدف

9.18.2. تمرین

9.18.3. موضوعات

9.19. هفته هشتم

9.19.1. هدف

9.19.2. تمرین

9.19.3. موضوعات

9.20. هفته نهم

9.20.1. هدف

9.20.2. تمرین

9.20.3. موضوعات

9.21. هفته دهم

9.21.1. هدف

9.21.2. تمرین

9.21.3. موضوعات

9.22. هفته یازدهم

9.22.1. هدف

9.22.2. تمرین

9.22.3. موضوعات

9.23. هفته دوازدهم

9.23.1. هدف

9.23.2. تمرین

9.23.3. موضوعات

9.24. هفته سیزدهم

9.24.1. هدف

9.24.2. تمرین

9.24.3. موضوعات

9.25. هفته چهاردهم

9.25.1. هدف

9.25.2. تمرین

9.25.3. موضوعات

9.26. هفته پانزدهم

9.26.1. هدف

9.26.2. تمرین

9.26.3. موضوعات

9.27. هفته شانزدهم

9.27.1. هدف

9.27.2. تمرین

9.27.3. موضوعات

10. تجربه ی مبانی

10.1. مستند سازی

10.2. به جای یاد دادن یک زبان برنامه نویسی، نحوه یاد گرفتن یک زبان

10.2.1. تاکید بر خواندن داکیومنت

10.2.2. تمرین هایی که نیاز به یادیری دارند

10.3. پایتون؟

10.3.1. نقاط قوت

10.3.2. نقاط ضعف

10.4. فعالیت زیاد

10.4.1. نقاط قوت

10.4.2. نقاط ضعف

10.5. کلاس های رفع اشکال

10.5.1. نقاط قوت

10.5.2. نقاط ضعف