Những yếu tố dẫn đến sự hình thành Đảng CSVN

Nhóm 3, 20DTA2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những yếu tố dẫn đến sự hình thành Đảng CSVN by Mind Map: Những yếu tố dẫn đến sự hình thành Đảng CSVN

1. Sự chuẩn bị

1.1. Về tư tưởng

1.1.1. Giữa 1920, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa và sáng lập tờ báo Le Paria (Người cùng khổ)

1.1.2. 1922, Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp được thành lập

1.1.2.1. Lên án, tố cáo bản chất áp bước bóc lột của chủ nghĩa thực dân

1.1.2.2. Tuyên truyền tư tưởng con đường cách mạng vô sản, con đường cách mạng theo lý luận Mác Lênnin

1.1.2.3. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc

1.2. Về chính trị

1.2.1. Đường lối chính trị của Đảng: hướng tới độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng nhà nước mang quyền và lợi ích cho nhân dân

1.3. Về tổ chức

1.3.1. 11-1924, Người đến Quảng Châu xúc tiến các công việc tổ chức thành lập Đảng

1.3.2. 2-1925, lập nhóm Cộng sản đoàn

1.3.3. 6-1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (Quảng Châu)

1.3.4. Xuất bản tờ báo Thanh niên

2. Hoàn cảnh ( cuối XIX đầu thế kỷ XX)

2.1. Hoàn cảnh quốc tế

2.1.1. Sự chuyên biên của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

2.1.2. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lênin

2.1.3. Cách mạng tháng 10 Nga và Quốc tế Cộng sản

2.2. Hoàn cảnh trong nước

2.2.1. Phong trào yêu nước khuynh hướng vô sản

2.2.2. Phong trào yêu nước khuynh hướng tư tưởng phong kiến và dân chủ tư sản nhưng đều lần lượt bị thất bại.

3. Điều kiện

3.1. 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

3.2. 1917, cách mạng t10 Nga thắng lợi

3.3. 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hộ Pháp

3.3.1. T6-1919, Hội nghị các nước thắng lợi trong CTTG T2

3.3.2. Tổng thống Mỹ Wooderow Wilson tuyên bố đảm bảo về quyền dân tộc tự quyết cho các nước thuộc địa

3.3.3. Nguyễn Ái Quốc gửi Yêu sách của nhân dân An Nam (18-6-1919)

3.3.3.1. Ách đô hộ của thực dân Pháp

3.4. T7-1920, Người đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa trên báo L'Humannité (Nhân đạo)

3.5. Tuyên bố thành lập Phân bộ Pháp của Quốc tế Cộng sản