Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ" by Mind Map: СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ"

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1. Найуживаніші літературознавчі методи аналізу художнього твору

Основні поняття теми: композиція твору, образ автора, сюжет, фабула.

Семінарське заняття 2. Семантичне декодування поетичного твору. Найуживаніші літературознавчі методи аналізу художнього твору

Основні поняття теми: декодування, ключові слова, лінгвістичний аналіз, мовні рівні тексту, семантика, стиль, стилістика, тематична сітка.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ

- подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу художнього тексту; - навчити студентів вдало обирати засіб розгляду художнього тексту, щоб текст «відгукнувся», «розкрився» читачеві, допомогти філологам підбирати адекватні тексту «ключики» його дешифровки. - Розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми. - Удосконалити вміння професійної інтерпретації художніх творів.

МЕТА СПЕЦКУРСУ

дати майбутнім учителям школи, перекладачам, філологам основи фахової підготовки з аналізу художнього тексту, допомогти студентам розкрити художню цінність творів літератури

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Рік підготовки: 3.

Семестр: 6.

Аудиторні заняття: 36 годин, із них:

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин Семінарські заняття: 16 годин Індивідуальна робота: 8 годин.

МКР: 4 години Самостійна робота:32  години

Вид контролю: ПМК

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ

студенти повинні засвоїти найважливіші відомості про методи аналізу художніх текстів; знати сюжет, жанрово-композиційні особливості вивчених творів, характерні ознаки індивідуального стилю письменника; основні теоретичні поняття, визначені програмою.

майбутні філологи повинні також уміти характеризувати концепцію, визначати проблематику та найважливіші особливості поетики художнього твору, порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій.