СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ" by Mind Map: СПЕЦКУРС ІЗ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ"

1. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1.1. Семінарське заняття 1. Найуживаніші літературознавчі методи аналізу художнього твору

1.2. Семінарське заняття 2. Семантичне декодування поетичного твору. Найуживаніші літературознавчі методи аналізу художнього твору

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

2.1. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

2.1.1. Лекція 1. Герменевтика як теорія та мистецтво тлумачення текстів. Класифікація методів аналізу художнього тексту. Традиційні шляхи аналізу: «слідом за автором», пообразний, проблемно-тематичний, композиційний

2.1.2. Лекція 2. Традиційні методи поглибленого прочитання тексту: біографічний, творчо-генетичний, формальний, статистичний, соціологічний, порівняльний, культурно-історичний, історико-функціональний методи аналізу

3. ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ

3.1. - подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу художнього тексту; - навчити студентів вдало обирати засіб розгляду художнього тексту, щоб текст «відгукнувся», «розкрився» читачеві, допомогти філологам підбирати адекватні тексту «ключики» його дешифровки. - Розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми. - Удосконалити вміння професійної інтерпретації художніх творів.

4. МЕТА СПЕЦКУРСУ

4.1. дати майбутнім учителям школи, перекладачам, філологам основи фахової підготовки з аналізу художнього тексту, допомогти студентам розкрити художню цінність творів літератури

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Рік підготовки: 3.

5.2. Семестр: 6.

5.3. Аудиторні заняття: 36 годин, із них:

5.4. Лекції (теоретична підготовка): 20 годин Семінарські заняття: 16 годин Індивідуальна робота: 8 годин.

5.5. МКР: 4 години Самостійна робота:32  години

5.6. Вид контролю: ПМК

6. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

6.1. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

6.1.1. Лекція 3. Культурологічний контекст вивчення літературних творів. Стилістичний аналіз. Психологічний аналіз

6.1.2. Лекції 4-5. Інтертекстуальний аналіз художніх творів (алюзії, ремінісценції, цитації). Методика «ретельного», «закритого» читання

6.1.3. Лекції 6-7. (2 год.) Міфоаналіз. Поняття міфологем. Метод логіко-семіотичної рамки

6.1.4. Лекція 8. Види літературознавчого аналізу, зумовлені певними естетичними концепціями художньої творчості: архетипний, гендерний, феноменологічний аналізи тексту. Методичні прийоми хронотопічного аналізу

6.1.5. Лекція 9. Компаративний аналіз. Компаративістика. Текстуальний (мотиви, підтекст), контекстуальний (історико-культурологічне, біографічне тло вивчення тексту) аналізи художніх творів.

6.1.6. Лекція 10. Структуралістський аналіз художнього тексту (бінарні опозиції). Постструктуралізм. Деконструктивізм.

6.2. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

6.2.1. Семінарське заняття 3. Найуживаніші літературознавчі методи аналізу художнього твору. Поняття про внутрішню форму слова.

6.2.2. Семінарське заняття 4. Найуживаніші методи аналізу художнього тексту: культурологічний та семантичний виміри

6.2.3. Семінарське заняття 5. Найуживаніші методи аналізу художнього тексту: міфологічний аналіз

6.2.4. Семінарське заняття 6. Найуживаніші методи аналізу художнього тексту: хронотопічний аналіз.

6.2.5. Семінарське заняття 7. Найуживаніші методи аналізу художнього тексту. Суб’єкт-об’єктна позиція художнього образу.

6.2.6. Семінарське заняття 8. Найуживаніші методи аналізу художнього тексту: інтертекст

7. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ

7.1. студенти повинні засвоїти найважливіші відомості про методи аналізу художніх текстів; знати сюжет, жанрово-композиційні особливості вивчених творів, характерні ознаки індивідуального стилю письменника; основні теоретичні поняття, визначені програмою.

7.2. майбутні філологи повинні також уміти характеризувати концепцію, визначати проблематику та найважливіші особливості поетики художнього твору, порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій.