ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ by Mind Map: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1.1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1.2. Νομική Υπηρεσία

1.3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

1.4. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών

1.5. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

2.1. Γραφείο Προγραμματισμού

2.2. Γραφείο Πληροφορικής και Διαφάνειας

2.2.1. Κρόγιας Γιώργος

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

3.2. Γραφείο Πρασίνου

3.3. Γραφείο καθαριότητας και διαχείρισης ΧΥΤΑ

4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Γραφείο Τεχνικών Έργων και μελετών

4.2. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

4.3. Γραφείο Πολεοδομίας

4.4. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

4.5. Γραφείο Ελέχγου Κατασκευών

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5.1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Γεωθερμίας

5.2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

5.3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

6.1. Γραφείο Σχεδιασμού - Συντονισμού Κοινωνικών πολιτικών

6.2. Γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς

7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.1. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

7.2. Γραφείο Αστικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

7.3. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών / ειδική ταμειακή υπηρεσία

8. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ