JIS/JIK Övning 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JIS/JIK Övning 2 by Mind Map: JIS/JIK Övning 2

1. lagkommentar Zeteo till 6 §

1.1. Paragrafen undantar rent privat användning av personuppgifter från lagens tillämpningsområde. Paragrafen är avsedd att ha samma innebörd som artikel 3.2 andra strecksatsen i EG-direktivet. I EG-direktivet nämns också sådan behandling som har samband med den fysiska personens hushåll. Någon saklig skillnad är inte avsedd. EG-domstolen har i det s.k. Bodil-målet ansett att undantaget bara avser sådan verksamhet som utgör en del av enskildas privat- eller familjeliv, dom den 6 november 2003 i mål C-101/01, REG 2003 s. I-12971, se också dom den 16 december 2008 i mål C-73/07, REG 2008 s. I-9831. Det är alltså verksamhetens anknytning till privat- och familjelivet som har betydelse och inte att de behandlade uppgifterna har anknytning till privat- och familjelivet (SOU 2004:6 s. 160). [...] Enligt vad som antecknats i det mötesprotokoll som fördes vid antagandet av EG-direktivet anser rådet och kommissionen att det inte är tillåtet att med hänvisning till denna paragraf undanta behandling av personuppgifter som utförs av en enskild person när dessa uppgifter förmedlas inte bara till en eller flera personer utan till ett obestämt antal personer. Att sprida personuppgifter okontrollerat skulle således inte kunna ses som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Därmed är den spridning till datoranvändare över hela världen som publiceringen av en personlig webbplats på internet utgör inte undantagen enligt denna paragraf. Det har EG-domstolen numera slagit fast i Bodil-målet, dom den 6 november 2003 i mål C-101/01, REG 2003 s. I-12971, där domstolen kom fram till att det uppenbart inte är fråga om en verksamhet som utgör en del av enskildas privat- eller familjeliv när behandlingen består i att personuppgifter offentliggörs på internet för att uppgifterna ska bli tillgängliga för ett obestämt antal personer (se också RH 2004:51). Däremot kan spridningen vara delvis undantagen från lagen enligt 5 a eller 7 §.

1.2. Länk för direktinloggning från SU https://ezp.sub.su.se/login?url=http://zeteo.nj.se/pp/autologin.html Länk till kommentaren http://zeteo.nj.se/ppd/DocView/pulkomm_pulk1998204_s2_s4_s1

2. Rättspraxis RH 2004:51

2.1. Inte undantaget som privat behandling av personuppgifter (6 §) I 6 § personuppgiftslagen undantas privat behandling av personuppgifter. I lagrummet föreskrivs nämligen att lagen inte gäller för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Bestämmelsen motsvaras av artikel 3.2 andra strecksatsen i direktivet. Av EG-domstolens dom framgår följande (p 46- 48). Direktivets undantag för privat behandling av personuppgifter skall tolkas så att det endast avser sådan verksamhet som utgör en del av enskildas privat- eller familjeliv. Detta är uppenbarligen inte fallet i fråga om sådan behandling av personuppgifter som består i att de offentliggörs på Internet och därmed blir åtkomliga för ett obestämt antal personer. Undantaget i direktivet för privat behandling av personuppgifter omfattar således inte sådan behandling av personuppgifter som består i att någon på sin hemsida omnämnt personer, vilka har identifierats med namn eller på annat sätt, t.ex. med telefonnummer eller med uppgifter om deras arbetsförhållanden och fritidsintressen. Av EG-domstolens dom följer således att B.L:s förfarande inte utgör en sådan privat behandling av personuppgifter som omfattas av undantaget i 6 § personuppgiftslagen.

3. 6 § personuppgiftslagen (1998:204)

3.1. Undantag för privat behandling av personuppgifter 6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

3.2. https://lagen.nu/1998:204

4. Proposition 1997/98:44

4.1. Allmän motivering 8.3 Undantag för rent privat användning av personuppgifter Regeringens förslag: Sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur undantas från den nya lagen. Datalagskommitténs förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Förslaget har godtagits eller lämnats utan erinran. Skälen för regeringens förslag: EG-direktivet gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som utförs av en fysisk person som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll (artikel 3.2). Det står alltså Sverige fritt att tillämpa den nya lagen på sådan behandling eller låta bli. Den nya lagen syftar till att skapa ett skydd för individens rent privata sfär. Det vore därför ologiskt om den nya lagen i själva verket skulle tillåtas tränga in i denna sfär genom införandet av myndighetskontrollerade hanteringsregler för sådant som måste betraktas som rent privata angelägenheter. Vi anser således att möjligheten enligt direktivet att undanta rent privat användning av personuppgifter bör utnyttjas fullt ut. Den nya lagen bör alltså innehålla samma undantag som direktivet. Detta innebär t.ex. att enskilda för rent privat bruk kan föra en elektronisk dagbok eller registrera sina grannar eller släktingar.

4.2. Specialmotivering Undantag för privat behandling av personuppgifter 6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.3. Den överensstämmer med Datalagskommitténs förslag och har berörts i avsnitt 7.2.4 i kommitténs betänkande. Avsikten är att paragrafen skall ha samma innebörd som artikel 3.2 andra strecksatsen i EG-direktivet, se bilaga 1. Paragrafen för med sig t.ex. att enskilda för rent privat bruk kan föra en elektronisk dagbok eller registrera sina grannar eller släktingar.

4.3. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1173

5. Kan du lägga ut en bild på någon annan på Facebook och påstå att det är privat behandling av personuppgifter som därför inte faller under personuppgiftslagen (1998:204)?

6. EU rättspraxis

6.1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6303928

6.2. DOMSTOLENS DOM den 6 november 2003 (1) mål C-101/01 46 Vad gäller det undantag som föreskrivs i artikel 3.2 andra strecksatsen i direktiv 95/46 nämns i tolfte skälet i direktivet i fråga korrespondens eller förande av adressregister såsom exempel på en fysisk persons behandling av uppgifter uteslutande för personliga ändamål eller för hemmabruk. 47 Detta undantag skall således tolkas så, att det endast avser sådan verksamhet som utgör en del av enskildas privat- eller familjeliv, vilket uppenbart inte är fallet i fråga om sådan behandling av personuppgifter som består i att de offentliggörs på Internet för att dessa uppgifter skall bli tillgängliga för ett obestämt antal personer. 48 Den tredje frågan skall således besvaras så, att sådan behandling av personuppgifter som den som nämns i svaret på den första frågan inte omfattas av något av de undantag som nämns i artikel 3.2 i direktiv 95/46.