How does Akshar-Amrit operate

by sudarshan ramakrishnan 08/06/2009
1755