Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016 by Mind Map: IT strategi - Ringsted Kommune
2013 - 2016
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

Tidsplan

Status for IT på Skoler og i Dagtilbud 2013

Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat.

Det skal sikres, at alle medarbejdere har viden om og adagang til pædagogiske og didaktiskeværktøjer

Kompetenceløft ITvejlederne - Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer, Indsatsen er i gang og der har været afholdt Fælles inspirationsarrengement (om vejledningskultur i relation til inklusionsopgaven), Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

Kompetenceløft alle medarbejdere - Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer, Kompetenceløft forløb om IT-didaktik og inklusion for alle lærere og flere grupper af pædagoger er i gang på alle skoler og forventes afsluttet i løbet af første kvartal 2014

Mediepatruljer på alle skoler - Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler, Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

IT-fabrikken - Der skal forberedes og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it-fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus, Fabriksuge for alle skoler er fastsat og planlægningen er i gang

På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne, Der afholdes indledende inspirationsworkshop december 2013

Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til it-udvikling fra forvaltningen, netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

Dagtilbudsområdet skal have en it-ressourceperson fra hver enhed der kan understøtte arbejdet med it i de enkelte dagtilbud, og som kan mødes i et netværk understøttet af en it-konsulent for området, Det er aftalt at alle dagtilbud skal udpege en it-ressourceperson i starten af 2014

It-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde

Alle ledere og medarbejdere skal undersøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsædet, Understøttes af den gennerelle kompetenceudvikling på skoleområdet og senere på dagtilbudsområdet

It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

Driftsaftalen (incl. supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-stategi, Her indsættes pdf af Driftsaftale når denne er færdig ultimo 2013, Her indsættes pdf af Supportnotat når dette er færdig ultimo 2013

Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013, Folkeskolerne forventes færdige til august 2013 og de øvrige skoler inden efterårsferien 2013

Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013, Løsningen er klar til brug pr. 1 august 2013 på folkeskoleområdet og til efterårsferien på de øvrige skoler

It-vjeldernes rolle og opgaver beskrives og uddybes nærmere

Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang

Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed, Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse itudstyr), Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme, Der er udformet budgetønske til denne indsats

Ordningen med it-rygsæk til børn og unge med særlige behov skal optimeres bl.a. med henblikpå en øget individuel tilpasning, IKT-vejlederne får mulighed for selv at udlevere IT-rygsækken fra august i skoleåret 2013-14, Frederik og Hans undersøger mulighederne i Windows 8, Office 2013 og den nye PDF reader i forhold til optimering af IT-rygsækkene. (F12 med alle programmer og indstillinger).

Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdree, elever, forældre, forvaltning at kommunikere med hinanden digitalt

Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og BørneIntra) til administration i størst muligt omfang, På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform

Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller SkoleIntra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau, På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform, Arbejdet med optimeret brug af BørneIntra er skudt i gang

Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet, Undersøgelse påbegyndt

Vision - IT skal være tidssvarende, nemt at anvende og en naturlig del af børn, unge og medarbejdernes hverdag, dér hvor det giver mening

Eksempler på elev- og lærerproduktioner, forløb, opgaver, beskrivelser, links m.m.

Filmproduktioner

IT og Engelsk

Elevkommentarer

En klasse siger bl.a. følgende om brug af iPads i undervisningen: Plus: - Motiverer mere end arbejde på papir - BookCreator er godt (En produktions app til at lave e-bøger med multimodalt indhold) - iPads er hurtigere end computere - Sjovere - Kan være godt alt efter formålet - Flere varierede muligheder - Mulighed for at bruge materialer fra Internettet - Flere layout muligheder, fx i BookCreator Minus: - SkoleSkyen virker ikke optimalt på iPad (SkoleSkyen er opdateret og virker nu markant bedre på tablets) - Excel er problematisk på iPads

Ebøger

E-Pub kan åbnes på tablets og fungerer med lyd og video. Pdf filerne er en variant til pc som ikke indeholder lyd og video. Søholmskolens ePub kan fås ved at sende en E-mail til chs@ringsted.dk da den er for stor til at blive lagt op her.

-

-

Læsevejledning til den interaktive it strategi

Den interaktive It-strategi skal forsøge at give et visuelt op opdateret overblik over indhold og sammenhænge mellem disse. De enkelte området opdateres løbende og i første omgang er det kun det visuelle overblik samt vejledning og høringsudkast der er tilgængeligt. Strategien er opdelt i nogle områder: Vision (Globus): Vores vision for it i skoler og dagtilbud Målsætninger (Kikkert): Viser It-strategiens fire målsætninger Indsatsområder (De to mennesker): Viser et overblik over hvad vi vil og sammenhængen mellem disse. Under hver enkelt indsats er der beskrevet de planlagte indsatser som det ser ud lige nu, dvs. DET VI HAR PLANLAGT. Indsatser (Tasken): Viser et overblik over hvad vi gør. Denne udbygges løbende efterhånden som de konkrete indsatser føres ud i livet. Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat. Idebank (Pære): Her samles et overblik over gode ideer til fremtidige indsatser m.m. Læsevejledning (Bog): Kort forklaring til de enkelte områder i denne interaktive mindmap Høringsudkast (Clips): PDF med selve materialet til høring. Baggrundsmaterile (Tegnestift): Materiale brugt som baggrund for strategien. Elevproduktioner (Klaptræ): Her samles eksempler på elevproduktioner m.m. Status for IT på Skoler og i Dagtilbud (Notat med clips): Status for områderne. Skolernes udviklingskatalog (Universitets hat): Overblik over den samlede udvikling for skoleområdet Det videre arbejde (VæggeUr): Beskrivelse af det fortsatte arbejde Teknik (Tandhjul): Teknikken bag IT området Tidsplan (Ur): Beskrivelse af tidsplan

Indsatsområder - DET VI HAR PLANLAGT:

Det skal sikres at alle medarbejdere har viden om og adgang til pædagogiske og didaktiske værktøjer

Planlagte indsatser, Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer, Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer, Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler, Der skal forbedres og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus, På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne

forudsætninger, Kompetenceløftene planlægges i et samarbejde mellem udviklingskosulenter og skoler, Skolerne afsætter tid til de planlagte aktiviteter, som en del af de samlede ressourcer afsat til udvikling og opkvalificering af personalet, Forvaltningen afsætter konsulentressourder til de planlagte aktiviteter, Ledelsen på de enkelte skoler og dagtilbud påtager sig ansvaret, for at der kontinuerligt er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til it, Behovsafkaring på dagtilbudsområdet planlægges i et smarbejde mellem udviklingskonsulenter og dagtilbud

Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til udvikling fra forvaltning,netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

Planlagte indsatser, Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området, it-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde, Alle ledere og medarbejdere skal understøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsældet

Forudsætninger, Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området, Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support, Dagtilbuddene skal sætte tid af til de planlagte aktiviteter, Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

Planlagte indsatser, Driftsaftalen (incl. Supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-strategi, Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013, Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013, it-vejlederens rolle og opgaver beskrives og udybbes nærmere, Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang, Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

Forudsætninger, At der fortsat er et godt og tæt samarbejde mellem it-afdelingen og forvaltningen, og at samarbejdsaftaler tilpasses med jævne mellemrum, Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udviklingen af området, Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support, Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

Planlafte indsatser, Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed, Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse it-udstyr), Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme

Forudsætninger, Skolerne skal have hjælp til at omprioritere deres ressourver, så der kan frigives midler til it, f.eks. indkøb af digitale læremidler frem for bogmateriale eller kopiering, Dagtilbuddene skal (gennem it-ressourcenetværket) medvirke til at udvikle og definere indholdet af it- kufferter

Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdere, elever, forældre og foravaltning at kommunikere med hinanden digitalt

Planlagte indsatser, Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og Børneintra) til administration i størst muligt omfang, Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller Skoleintra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau, Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet

Forudsætninger, Alle medarbejdere skal kende og bruge mulighederne i de tilgængelige digitale platforme, Elever skal kunne aflevere produkter digitalt, og elever og forældre skal kunne følge elevens udvikling digitalt, Forældre skal have nem adgang til at bruge de digitale platforme til at kommunikere og holde sig opdaterede i forhold til skole og dagtilbud

Målsætninger

IT skal understøtte inklusion i praksis

Vi skal udvikle mere kompetente og kritiske digitale borgere

It skal understøtte mulighederne for at tilbyde mere og motiverende læring

It skal understøtte øget læringslyst, så børnene og de unge bliver dygtigere og mere kompetente generelt

Det videre arbejde, værktøjskasse

Projektskabelon

Skabelon "Fra vision til handling"

-

Baggrundsmateriale

Skolernes UdviklingsNetværk (SUN)

It- og mediekompetencer i folkeskolen (Faghæfte 48)

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

National strategi for it i folkeskolen

Børne- og ungepolitik

Skolernes udviklingskatalog

Idebank

Sundhed og IT

Lektiehjælp via Skype

Den Digitale Tarzanbane

Billeder, 5 små videoer, eksempler på opgaver, skabelon til egne opgaver, nyhed i nyhedsarkivet på FællesNettet samt oplæg om tankerne bag konceptet findes på FællesNettet under Arkiv - Dokumenter - Den Digitale Tarzanbane,

-

It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet 2013-2016

Teknik

SkoleSkyen

Trådløst netværk

-

Skolernes medieplaner

Link til skolernes lokale planer

Eksempel

Eksempel