Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dyslexie by Mind Map: Dyslexie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dyslexie

Defenitie

Volgens Stichting Dyslexie Nederland (2004,2008):

Volgens Protocol dyslexie diagnostiek en behandeling (2006):

Volgens the International Dyslexia Assosiation (2003)

7 criteria volgens Dumont (1990)

Bronnen

Struiksma, C. (2005). Organisatorische continuüm voor de zorgroute van leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

Hereijgens, C.; Van den Berg, M. (z.j.) Taalleesonderwijs; tips voor betere spellingresultaten.

Huizenga, H. (2003). Spelling

www.stichtingdyslexienederland.nl

van Kerckhove, M. (2010). Beleving van Sticordi maatregelen door kinderen met leerstoornissen.

Scheltinga, Gijsel, van Druenen & Verhoeven (2011, 2012). Protocol Leesproblemen en Dyslexie, groep 5-8.

Seidenberg, M.S. (2005). Connectionist models of reading.

van der Leij, A. (2008). De canon van dyslexie in Nederland.

www.masterplandyslexie.nl

Smits & Braams (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen.

1-zorgroute

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Kenmerken

Problemen in fonologische verwerking

Lees / spellingproblemen door moeizame automatisering van lees/spellingproces

Moeite met vloeiend lezen en begrijpen van teksten

complex probleem, heeft invloed op algeheel functioneren

Heeft invloed op informatieverwerking

Kan invloed hebben op competentiebeleving, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

Waarmee problemen?

Lezen en/ of spellen op woordniveau in het Nederlands (klank-tekenkoppelingen, spellingafspraken)

Het snel en accuraat lezen (decoderen) van teksten bij alle vakken

Het snel en accuraat spellen (coderen) bij functioneel schrijven bij alle vakken

Signalering

Standaard toetsen bij alle leerlingen

Signaleren in de groep

Uitval bij bovenstaande: Didactisch onderzoek

Uitval bij didactisch onderzoek: Psychodiagnostisch onderzoek

Effectieve begeleiding

• Taakgericht – kijk waarmee het kind problemen heeft, help hem daarmee verder. • Expliciete instructie – geef duidelijk aan wat je wilt dat het kind doet, leg uit hoe. • Fonologisch georiënteerd – wat hoor ik? Keuken/kuiken (klankgebaren) • Oefenen op woord-, zins- en tekstniveau – bij het lezen • Schrijven van letters en woorden (typen) • Herhaald aanbod – veel herhaling is nodig (criterium didactisch resistent) moet ingeslepen worden. • Systematisch – eerst stap 1, dan stap 2, dan stap 3. Structuur. • Aandacht voor procesgerichte feedback – zie protocollen • Aandacht voor lees- en spellingmotivatie – aandacht voor wat goed gaat.

Sticordi: STImuleren - (aanmoedigen Kids Skills) COmpenseren - (knd die echt lees- spelproblemen hebben bijv. teksten auditief aan te bieden) Remediëren - DIspenseren.- (andere beoordeling toetsen, minder hoge eisen stellen).

D.m.v. een sessieplan doelen formuleren en goed evalueren.

- meer instructie en oefentijd - remedieer met de methode die in de klas wordt gebruikt - geef snelle feedback - oefen extra fonologische vaardigheden. - geef ze een opzoekboekje - laat ze letters onthouden door klankgebaren

1.Spellingcategorieën aanleren a.d.h.v. klein aantal woorden. 2.Spelling op een veelzijdige manier aanbieden. Aandacht voor visueel, auditief, betekenis. 3.Spellingcategorieën moeten gefaseerd aangeleerd worden (isoleren – discrimineren – wendbaar maken). 4.Vaste werkwijze hanteren bij aanleren van woorden. 5.Duidelijke indeling in categorieën gebruiken. 6.Aandacht besteden aan motivatie. 7.Goede diagnostiek hanteren, die resulteert in een planmatige aanpak van spellingproblemen.

Dwaalwegen, wat werkt niet?

• beelddenken (Davis-methode) • speciale en gekleurde brillen (prismabrillen) • voedingselementen (visolie) • sensomotorische trainingen • medicijnen • Edukinesiologie • neurolinguīstisch programmeren Onvoldoende/Niet onderzocht: • Van Gemerttherapie • Muziek- en luistermethode (Tomatis) • Brain Stimulating Method – De Jong

Protocollen leesproblemen en dyslexie

-Vormen geen standaard aanpak, maar zijn een referentiekader voor scholen waaraan ze hun eigen leesonderwijs kunnen toetsen. Je voorkomt met dit protocol dat er leerlingen tussendoor glippen. -Doorgaande lijn -Ontwikkeld om bewustzijn bij lkr voor dyslexie te vergroten.

Werken volgens protocol betekent: zorgvuldig uitvoeren, zorgvuldig invoeren, uitvoering systematisch volgen en resultaten evalueren. Protecollair werken betekent ook: niet afwijken van wat je gezamenlijk hebt afgesproken, niet inhoudelijk maar ook niet binnen een vastgesteld tijdpad.

Co-morbiditeit

Dyslexie kan samengaan met: – Andere specifieke leerstoornis: rekenstoornis – Ontwikkelingsstoornissen: spraak-/taalstoornis – Gedragstoornis: ADHD – Zintuigelijke stoornis: motorische stoornis – Hoogbegaafdheid.

Spellinginstructie

Luisteren naar het woord

Hoe zit het woord in elkaar?

Spellingstrategie toepassen

Proces van leren spellen bespreken: luisteren - verdelen klankgroepen - herkennen wat moeilijk is - strategie toepassen - controleer jezelf

Instructie starten vanuit de klank

Meerdere strategieën aanbieden

Woorden visueel inprenten

Dezelfde spellingregels en termen gebruiken door de hele school

Gebruik geheugensteuntjes

Hang spellingregels en geheugensteuntjes op

Begin iedere dag met een woorddictee

Gebruik effectieve oefenvormen bijv. coöperatief leren