Nafta mõju keskkonnale

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nafta mõju keskkonnale by Mind Map: Nafta mõju keskkonnale

1. tahked osakesed

2. On olemas korjelaevad, mis koguvad kokku naftaga reostunud veekihi

3. Põhjustab looduskeskkonna hävimist ja loomade suremist

4. Väiksemate reostusjääkide neutraliseerimiseks kasutatakse vastavaid kemikaale

5. tekitab kasvuhooneefekti

6. süsinikoksiid

7. On loodud erilised jälgimisteenistused, mille ülesandeks on patrullimine

8. Reostuse ennetamine

8.1. Tankerid peavad olema kahekordse põhjaga

8.2. Autode hulga vähendamine

9. Nafta saasteained

9.1. vääveldioksiid

9.1.1. veega reageerimisel moodustavad happeid,kaasnevad happesademed

9.2. lämmastikoksiid

9.2.1. lagundab osoonikihti

9.3. süsinikdioksiid

10. Nafta reostab kiiresti maismaad ja levib kiiresti vees

10.1. Mitte valada vana õli- või naftajääki kanalisatsiooni ega lasta imbuda sellel maa sisse

10.1.1. Tuleb viia ohtlike jäätmete konteinerisse

10.1.2. raskemetallid

10.1.2.1. lenduvad orgaanilised ühendid

11. Tagajärgede likvideerimine

11.1. Efektiivseid meetodeid pole veel leitud

12. Kaevandamine on säästlik

12.1. Kütusetööstuses esinevad sageli lekked

12.1.1. Tagajärgi on raske korrastada

12.2. Aga hooletul käitlemisel tekitab raskelt likvideeritavaid reostusi