De Verlichting (1700-1800)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De Verlichting (1700-1800) by Mind Map: De Verlichting  (1700-1800)

1. 17de eeuw

1.1. belangrijke personen: Kepler, Galileï en Newton. Met de proefondervindelijke methode werd de basis gelegd voor de moderne natuurwetenschappen (empirisme)

2. 15de en 16de eeuw

2.1. renaissance; intellectuele elite zetten vraagtekens bij het heersende mens-en wereldbeeld. gebaseerd op gezagsargumenten en geloof.

3. protestantse Hervorming

3.1. Rome

3.1.1. Luther & Calvijn de belangrijkste Hervormers, probeerde het Christendom terug te brengen naar zijn bronnen: de leer van Christus, de apostelen en de eerste christen.

4. 1545-1563

4.1. Katholieke tegenhervorming of contrareformatie na het Concilie van Trente slaagde er niet in de eenheid van het Christendom te herstellen. daarom kwam er een scheiding er kwam een; Rooms-katholiek christendom en een hervormd protestants christendom.

5. Humanisme

5.1. de geleerde gaven kritiek op oude en nieuwe bronnen ze gingen met veel wetenschappen uitvinden hoe een ander ineen zat. De Humanisten rekende af met vele oude opvattingen. Copernicus bevestigde een nieuw beeld van de wereld.

6. Rationalisme

6.1. de Franse wijsgeer Descartes was de grondlegger van het rationalisme. het Rationalisme werd een algemene geestenhouding die elk kennis op de rede of het verstand legde, noemde ze ook wel; Ratio.

6.1.1. kennis betekende ook macht; door de natuur te gaan beheersen, kan men vooruitgang maken in de beschaving, in de menselijkheid.

7. 18de eeuw

7.1. de vooruitgangsidee; door de kennismethode maakte de wetenschap een grote sprong en kwamen ze tot nieuwe uitvindingen zoals stoommachine, thermometer en luchtballon. door de nieuwe uitvindingen kwam er meer vertrouwen in de mens.

7.1.1. filosofen gingen het rationalisme ook toepassen op maatschappij en politiek. 18de eeuw word ook wel de Eeuw van de verichting genoemd.

8. Immanuel Kant (1724-1804)

8.1. belangrijkste denker van de 18de eeuw.

8.1.1. de verlichting beschreef hij als; een geesten stroming van de 18de eeuw. Die door licht van het verstand zelfstandig wil maken op vrijdenken en vrijheid zelf. zpdat ze kunnen vertrouwen op de natuurlijke mogelijkheden (humanisme en natuurrechten van de mens).

9. Verlichting

9.1. geestenstroming van de 18de eeuw. verlichting is bijzonder optimistisch. door de vrijzinnigheid ontstaat verscheidene levensbeschouwingen die normaal naast elkaar moeten kunnen leven. dat heet ook wel Pluralisme. zo kan de mensheid zijn geestelijke krachten tot vooruitgang brengen.

9.1.1. de mens is van nature goed. door het verstand is hij geneigd om de waarheid te zoeken voor een juiste levenswijze. Om zich als mens te ontwikkelen moet hij zelfstandig zijn en met veiligheid kunnen leven, en vooral vrijheid van meningsuiting.