เครื่องมือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน"

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครื่องมือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน" by Mind Map: เครื่องมือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน"

1. ปัญหาที่พบในการทำงาน

1.1. ขาดความใส่ใจต่อประวัติศาสตร์ชุมชน

1.2. การเข้าใจประสบการณ์เดิมของชุมชน ช่วยในการประเมินชุมชน

2. ข้อแนะนำเพิ่มเติม

2.1. ควรศึกษาข้อมูลทั้งจากการอกเล่า เอกสารต่างๆและพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย

2.2. ควรให้ความสำคัญกับการพูดคุย รับฟังเรื่องราวต่างๆของผู้คนในชุมชน

2.3. ไม่ด่วนสรุปเหตุการณ์ต่างๆในชุมชน เพราะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจมีหลายชุด

2.4. ควรหาข้อเท็จจริงร่วมกับเข้าใจความรู้สึกของคนในชุมชน

3. สรุป

3.1. ประวัติศาสตร์ชุมชนมีข้อเท็จจริง จินตนาการ และการตีความจากชุมชน

3.2. เป็นการเรียนรู้ป่านเรื่องราว ประสบการณ์ ความทรวจำ บทเรียนที่ผ่านมาของชุมชน

3.3. มีความสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิด ทัศนะ ท่าที และพฤติกรรมทางสังคมของชุมชน

3.4. ช่วยลดอคติและเพิ่มความละเอียดอ่อนในการทำงาน

4. ประวัติศาสตร์ชุมชนคือ

4.1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

4.2. ประวัติศาสตร์ชุชมชนเป็นส่วนผสมของข้อเท็จจริง

4.2.1. สืบทอดผ่าน

4.2.1.1. เรื่องเล่า

4.2.1.2. ตำนาน

4.2.1.3. สถานที่

4.2.1.4. บันทึกขนบธรรเนียมประเพณี

4.2.1.5. แบบแผนการปฏิบัติต่างๆของชุมชน

4.2.2. เกี่ยวกับ

4.2.2.1. เหตุการณ์

4.2.2.2. จินตนาการ

4.2.2.3. ความทรงจำของท้องถิ่น

4.3. ประวัติศาสตร์ชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อ

4.3.1. อัตลักษณ์

4.3.2. ความรู้สึกนึกคิด

4.3.3. ทัศนะ

4.3.4. ท่าทีของชุมชนต่อสิ่งต่างๆ

5. ประโยชน์ของเครื่่องมือ

5.1. ทำให้รู้ความเป็นมาและเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น

5.2. ลดอคติหรือภาพลักษณ์แบบเหมารวมที่อาจมีกับชุมชน

5.3. ช่วยเลือกวิธีการทำงานกับชุมชนได้เหมาะสม สอดคล้องกับ

5.3.1. ประสบการณ์

5.3.2. ความคาดกวัง

5.3.3. ศักยภาพของชุมชน

6. หลักการสำคัญของการศึกษา

6.1. ส่วนมากเป็นความทรงจำ เรื่องเล่า ไม่ค่อยมีการจดบันทึกเป็นเอกสารโดยตรง

6.2. แตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการหรือตกต่างกันไปตามผู้บอกเล่า

6.3. การทบททวนประวัติศาสตร์รวมกับชุมชนทำให้รู้ว่าควรทำอะไร

6.3.1. Included

6.3.2. Excluded

6.4. ทุกชุุมชนมีประวัติศาสตร์ การศึกษาข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจความเป็นอยู่หรือปัญหาของชุมชนได้ดีขึ้น

7. วิธีการทำประวัติศาสตร์ชุมชน

7.1. การรู้เหตุการณ์สำคัญในภาพใหญ่ของประเศช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ดีขึ้น

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. อาศัยการสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ในท้องถิ่น

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. การสอบถามอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่

7.3.1. สังคมและวัฒนธรรม

7.3.2. เศรษฐกิจ

7.3.3. การเมือง

7.3.4. สุขภาพ