План на лекция

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
План на лекция by Mind Map: План на лекция

1. Ресурси

1.1. материали

1.1.1. лекция 5

1.1.2. Wikipedia

1.1.3. Бизнес икономика

1.2. помощни средства

1.2.1. реферати

2. Предварителни условия

2.1. цели

2.1.1. концептуална карта за КА

2.1.2. да се използва лекция 5

3. Методи за амортизация

3.1. Амортизация

3.1.1. Функции на амортизацията

3.1.1.1. Икономическа

3.1.1.2. Финансова

3.1.1.3. Данъчна (фискална)

3.1.2. като безпаричен разход

3.1.3. като приход

3.2. Характеристики

3.2.1. амортизационна политика

3.2.1.1. Закона за счетоводството

3.2.1.2. Националния сметкоплан

3.2.1.3. НСС

3.2.2. амортизационни отчисления

3.2.2.1. материални дълготрайни активи

3.2.2.1.1. земи (терени)

3.2.2.1.2. сгради и конструкции

3.2.2.1.3. машини и оборудване

3.2.2.1.4. съоръжения

3.2.2.1.5. транспортни средства

3.2.2.2. нематериални дълготрайни активи

3.2.2.2.1. права върху собственост

3.2.2.2.2. програмни продукти

3.2.2.2.3. продукти от развойна дейност

3.2.3. амортизационен план

3.2.3.1. Амортизационен план за конкретни активи или за групи сходни активи

3.2.3.1.1. амортизационна стойност

3.2.3.1.2. амортизационна квота

3.2.3.1.3. амортизационен срок

3.2.3.1.4. амортизационна норма

3.2.3.2. Обобщение на индивидуалните амортизационни планове в общ амортизационен план за амортизуемите активи

3.3. Методи

3.3.1. Линейна амортизация

3.3.2. Нелинейна амортизация

3.3.2.1. Дегресивни методи

3.3.2.1.1. константно – дегресивен метод

3.3.2.1.2. неравномерно дегресивен метод

3.3.2.1.3. метод на сумата от числата

3.3.2.2. Прогресивен метод

3.3.3. Ускорена амортизация