Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Състав

1.1. Краткосрочни материални активи

1.1.1. Суровини,материали и полуфабрикати

1.1.2. Незавършено производство

1.1.3. Готова продукция

1.2. Краткосрочни вземания

1.2.1. Вземания от клиенти и доставчици

1.2.2. Вземания от предприятие в група

1.2.3. Вземания от асоцирани и смесени предприятия

1.2.4. Вземания по предоставени търговски кредити

1.3. Краткосрочни финансови активи

1.3.1. Акции и дялове в предприятие от група

1.3.2. Изкупени собствени акции

1.3.3. Краткосрочни ценни книжа

1.3.4. - държавни ценни книжа

1.3.5. - благородни ценни книжа

1.3.6. Парични средства

1.3.7. -парични средства в наличност в левове и валута

2. Състав

2.1. Краткотрайни материални активи

2.2. Суровини,материали и полуфабрикати

2.3. Незавършено производство

2.4. Готова продукция

2.5. Предоставени аванси за краткотрайни активи

2.6. Краткосрочни вземания

2.7. Вземания от клиенти и доставчици

2.8. Вземания от предприятие в група

2.9. Вземания от асоцирани и смесени предприятия

2.10. Вземания по предоставени търговски кредити

2.11. Краткосрочни финансови активи

2.12. Акции и дялове в предприятие от група

2.13. Изкупени собствени акции

2.14. Краткосрочни ценни книжа

2.15. - държавни ценни книжа

2.16. - благородни метали и скъпоценни камъни

2.17. Парични средства

2.18. - парични средства в наличност в левове и валута

2.19. - парични средства по депозитни или разплащателни сметки

2.20. - парични еквивалентни заместители на паричните средства

2.21. - блокирани парични средства

3. Обръщаемост

3.1. Форма

3.2. Показатели за обръщаемост

3.3. - Време за оборота

3.4. - Коефициент за обръщаемост

3.5. - Среден срок за събиране на вземанията

4. Материално-техническо снабдяване

4.1. Същност

4.1.1. съвкупност от дейности,свързани към определяне и осигуряване на необходимите материални активи за стопанската дейност

4.2. Задачи

4.2.1. -разработване на съвременни разходни норми за сурови материали

4.2.2. - определяне на потребностите за всеки вид материал

4.2.3. - проучване на пазарите,избор на доставчик и договаряне

4.2.4. - контрол върху доставките и съхранението на материалите

4.2.5. - контрол върху изтеглянето на МЗ

4.2.6. - разработване на информационна система за МТС

5. Структура

5.1. Относителния дял на групи,подгрупи и елементи