Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткотрайни(текущи) материални активи

1.1. материали,суровини,полуфабрикати

1.2. продукция и стоки

1.3. незавършено производство

1.4. биологични активи

2. Краткосрочни(текущи) вземания

2.1. вземанията от съучастие

2.2. вземанията от продажби

2.3. вземанията от предоставени заеми

2.4. данъци за възстановяване

3. Краткосрочни инвестиции

3.1. акции

3.2. облигации

3.3. съкровищни бонове

4. Парични средства

5. Разходи за бъдещи периоди