Luật thuế TNDN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Luật thuế TNDN by Mind Map: Luật thuế TNDN

1. Người nộp thuế

1.1. Doanh nghiệp

1.1.1. Doanh nghiệp VN - Kỳ tính thuế năm dương lịch

1.1.1.1. TN phát sinh VN

1.1.1.2. TN phát sinh NN

1.1.2. DN NN - Kỳ tính thuế từng lần phát sinh

1.1.2.1. cs thường trú VN nộp thuế phát sinh của cs thường trú đó ở NN và VN

1.1.2.2. ko cs thường trú VN thì nộp thuê phát sinh VN

1.1.2.3. DN cs thường trú

2. Thu nhập chịu thuê

2.1. TN từ hđ sx kd

2.2. TN khác

3. Thu nhập miễn thuế

3.1. từ NN

3.2. Phát triển KHKT

3.3. Dân tộc thiểu sổ

3.4. Từ thiện, nhân đạo

4. Căn cứ tính thuế

4.1. Thu nhập tính thuế

4.1.1. TN chịu thuế - TN miễn thuế - lỗ kết chuyển

4.1.2. TN chịu thuế = DT - CP hợp lý, hợp lệ

4.1.2.1. DN: Tiền BH, cc DV tính = VN Đ

4.1.2.2. CP hợp lý

4.1.2.2.1. Liên quan

4.1.2.2.2. Ko dc tính CP vượt Định mức

4.1.2.2.3. Đúng qdinh PL, đủ hóa đơn, ctu

4.1.2.2.4. Ko dc tính tiền phạt do vi phạm hành chính

4.1.3. TN nhập từ chuyển nhượng BĐS phải kê khai riêng

4.2. Phương pháp tính thuế

4.2.1. TN chịu thuế * thuế suất

4.2.2. CP qd chi tiết

4.3. Thuế suất

4.3.1. 25%

4.3.2. Thăm dò KT KS 32 - 50%

5. Ưu đãi thuế

5.1. Thuế suất - tính từ năm dtien có DT

5.1.1. DN DT KV khó khăn 20% trong 10 năm

5.1.2. GDDT, Yte, VH, TT 10%

5.1.3. HTX NN, quỹ tín dụng nhân dân 20%

5.2. Thời gian miễn thuế

5.2.1. Đặc biệt

5.2.1.1. miễn thuế tối đa ko quá 4 năm

5.2.1.2. Giảm thuế tối đa ko quá 9 năm

5.2.2. Khó khăn

5.2.2.1. Miễn thuế tối đa ko quá 2 năm

5.2.2.2. Giảm thuế tối đa ko quá 4 năm

5.3. Khác_giảm thuế bằng số chi thêm cho

5.3.1. Lao động nữ

5.3.2. Lao động thiểu số

5.4. Chuyển lỗ_trừ vào TN tính thuế

5.4.1. Ko quá 5 năm

5.4.2. Lỗ từ chuyển nhượng BDS chỉ dc tính cho HD này

5.5. Trích lập quỹ PT KHCN

5.5.1. Tối đa 10% TN tính thuế

5.5.2. trong 5 năm ko SD hoặc SD ko hết 70% quỹ

5.5.2.1. Nộp thuế số lãi quỹ ko SD

5.5.2.1.1. Lãi suất trái phiếu kho bạc

5.5.2.2. Nộp thuế số lãi quỹ SD sai

5.5.2.2.1. Theo qd vi phạm hành chính