Краткотрайни (Краткосрочни) активи

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни (Краткосрочни) активи by Mind Map: Краткотрайни (Краткосрочни) активи

1. Същност

1.1. Съвкупната стойностна форма на капитала на БО служи за закупуване на ресурси,чрез които се реализира основната и текущата дейност

2. Видове

2.1. а) материални запаси

2.1.1. -материали придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция (услуги)

2.1.1.1. - продукция създадена в резултат на ПП в бизнес организацията и предназначена за продажба

2.1.1.1.1. - стоки,придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба

2.2. б)краткосрочни вземания

2.2.1. - в тази група се включват дължими на бизнес организацията парични средства от нейни делови партньори(клиенти) за продадени, но все още неплатени стоки или услуги

2.3. в)краткосрочни финансови активи

2.3.1. - финансови активи от свързани предприятия

2.3.1.1. - краткосрочни ценни книжа

2.3.1.1.1. - благородни метали и скъпоценни камъни

2.4. г) парични средства

2.4.1. -парични средства в брой

2.4.1.1. -парични средства вложени в безсрочни депозити

2.4.1.1.1. -блокирани парични средства

2.5. д) разходи за бъдещи периоди

2.5.1. - за материали и горива

2.5.1.1. - извършени услуги от трети лица

2.5.1.1.1. -трудови възнаграждения за социални осигуровки

3. Разпределение и нормиране на краткотрайните активи

3.1. -Оборотният капитал на фирмата се трансформира в различни по стойност и вид краткотрайни активи

4. Методи за оценка и определяна на размера на производствените запаси

4.1. Производствените запаси поглъщат 60-80% от оборотния капитална фирмите с производствен предмет на дейност.Методите, които се прилагат у нас за оценка на МЗ, се регламентират от Закона за счетоводството

4.2. а)първа входяща,първа изходяща цена (FIFO)

4.2.1. б)последна входяща, първа изходяща цена (LIFO)

4.2.1.1. в)средна претеглена цена

4.2.1.1.1. г)конкретно определена цена по доставени партиди

5. Показатели за използване на ПЗ и КА

5.1. а)продължителността на оборота и оборотния капитал

5.1.1. б)коефициент на обращение на КА или ПЗ

5.1.1.1. в)коефициент на натоварване на КА или ПЗ